اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر مسجدسلیمان

 

موضوع :

رابطه بین سبکهای مدیریت کلاس درس و ادراک از محیط کلاس درس با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر مسجدسلیمان

 

چکيده


هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت کلاس درس و ادراک از محیط کلاس درس با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر مسجدسلیمان می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر مسجدسلیمان در سال تحصیلی 1397-98می باشد، که نمونه ای به حجم 265نفر از دانش آموزان، با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهای انتخاب شد.

 

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبکهای مدیریت کلاس درس ولفگانگ و گلیکمن ( ،)1986پرسشنامه فعالیت های کلاس من، جنتری و همکاران ( )2002و در نهایت از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکس و همکاران ( ،)2004استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت. یافته ها نشان داد که بین سبکهای مدیریت کلاس درس(بجزء سبک مداخله گر) با اشتیاق تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

( .)p<0/01بین ادراک از محیط کلاس درس با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان رابطه ساده و معنادار وجود دارد ( .)p>0/01همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که این مدل توان پیش بینی 11/2درصد از اشتیاق تحصیلی گروه نمونه را بر مبنای دو متغیر سبکهای مدیریت کلاس درس و ادراک از محیط کلاس درس را دارا می باشد (.)p>0/01

 


کلمات کليدي: سبکهای مدیریت کلاس درس، ادراک از محیط کلاس درس، اشتیاق تحصیلی

 

 

منبع : بیست میشم

 

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط