دانلود کتاب مقاومت مصالح | 20 میشم

 

دانلود کتاب مقاومت مصالح | 20 میشم

 

دانلود کتاب مقاومت مصالح | 20 میشم

                     دانلود کتاب مقاومت مصالح | 20 میشم

 

کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون (ویرایش پنجم )

 

فایل مورد نظردر قالب pdf  با حجم  40 مگابایت می باشد. دوستان گرامی و دانشجویان ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانید این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم از سایت بیست میشم تهیه بفرمائید.

 

تعریف مقاومت مصالح

مکانیک ماده‌ها یا مکانیک مواد یا مقاومت مصالح (به فرانسوی: Résistance des matériaux) بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد.

 

دانلود کتاب مقاومت مصالح | 20 میشم

 

 

اهداف مطالعه مقاومت مصالح

1- نیروها

– نیروهای داخلی

– نیروهای خارجی

 

 

دانلود کتاب مقاومت مصالح | 20 میشم

 

تنش ها

– تنش عمودی

– تنش برشی

– تنش فشاری و تنش کششی

– تنش نرمال ناشی از نیروهای محوری

– تنش برشی ناشی از نیروهای برشی مستقیم

– تنش تکیه گاهی

– تنش مجاز و ضریب اطمینان

 

 

دانلود کتاب مقاومت مصالح | 20 میشم

 

 

دانلود کتاب مقاومت مصالح | 20 میشم

                    دانلود کتاب مقاومت مصالح | 20 میشم

 

 

المان چیست؟

المان مفهوم مادی ندارد و نمی توان در رابطه با کوچکی و بزرگی آن اظهار نظر نمود.

همانطور که یک بنا از المانهایی به نام آجر برای ساخت یک خانه استفاده می نماید،یک کودک نیز از المانهایی مشابه آجر برای ساخت یک خانه پلاستیکی بهره می گیرد و به حاصل کار هر دو نفر نیز نام خانه اطلاق می گردد.

بزرگی یا کوچکی المان نیز در نتیجه نهایی که مطالعه و بررسی تنش اعمال شده در ماده می باشد بی تاثیر است.

 

 

دانلود کتاب مقاومت مصالح | 20 میشم

 

نیرو

– تعریف نیرو:

طبق قانون حجم نیوتن عاملى که سبب تغییر حالت سکون یا حرکت خطى یکنواخت جسم شود نیروگوئیم. براى مشخص شدن مقدار نیرو باید جهت ومقدار بزرگى آن در راستاى نیرو مشخص شود .

نیرویى که حرکت یکنواخت داشته باشد سرعتش ثابت است    F=m.a

نیرو وقتى بر جسم وارد مى شود سبب تغییر در سرعت جسم مى شود که همان شتاب است .

 

مطلب پیشنهادی : 

دانلود خلاصه فرمولهای مقاومت مصالح 1

دانلود خلاصه فرمولهای مقاومت مصالح 1

 

– واحدهای نیرو :

در دستگاه Cgs واحد نیرو دین Dyne است(s2/gcm) براى اندازه گیرى نیروى جاذبه اى که بر اجسام وارد مى شود از این واحد استفاده نمى شود.

نیوتن 1kg=9.8 m/s2

در بحث نیروها دو موضوع مطرح مى شود:

– برآیند نیروها

– تجزیه نیروها چون بردار است

نیروهایی که بر جسم وارد می شود:

دو دسته نیرو بر یک المان وارد مى شود:

1- نیروى جرم جسم

2- نیروى درونی body force   مانند نیروى جاذبه ، نیروى گریز از مرکز ، نیرو مغناطیس

نیروهایى که بر سطح المان موثر هستند بنام نیروهاى سطحى که خود به دو دسته اند:

a –  سبب شتاب خطى جسمى مى شوند وحرکت مستقیم الخط دارند.
b – نیروهایى که سبب گشتاورجسم مى شوند وسبب چرخش جسم در فضا به دور خود مى شوند.

 

دانلود کتاب مقاومت مصالح | 20 میشم

 

تنش

1-تعریف تنش: تنش یک کمیت تالبورى است که بر روى دوسطح موازى به یک اندازه ودر خلاف جهت عمل مى کند وبطور یکنواخت بر تمام نقاط سطح عمل مى کند وبسته به سطح دارد هر چه سطح کوچکتر باشد مقدار تنش بیشتر است.

2- انواع تنش:1

– تنش فشاری compressive stress

عبارت است از یک زوج نیروى همگرا که بر دوسطح موازى یکدیگر از جسم وارد مى شود ولیست فشردگى وکوتاه شدگى جسم در راستاى اعمال تنش وکشیدگى در جهت عمود بر محور تنش مى شود.

2- تنش کششی Tension stress

عبارت است از یک زوج نیروى واگرا نسبت به مرکز ثقل جسم که بطور یکسان ویکنواخت بر دوسطح موازى وارد مى شود و سبب کشیدگى چشم در راستاى اعمال تنش وکوتاه شدگى در جهت عمود بر محور تنش مى شودوسطح شکست صاف مى شود.
نکته:در تنش فشارى وکششى نیرو عمود بر سطح است.

3- تنش برشی  Shear stress

عبارت است از یک زوج نیروى مماسى (مماس بر سطح) که سبب تغییر در زاویه جسم مى شود.مثلاً اگر جسم مربع باشد به متوازى الاضلاع تبدیل مى شود ودر اشکال سه بعدى مکعب به متوازى السطوح تبدیل مى شود

4- تنش خمشی  Bending stress

اگر طول چشم بیشتر از سه برابر قطر جسم مى باشد بجاى ایجاد تنش فشارى در جسم تنش خنثى ایجاد مى شود

5- تنش پیچشی Terssion stress

در یک مکعب مستطیل یا یک استوانه از یک جسم داشته باشید ودو نیروى دورانى در دو انتها یکى موافق عقربه ساعت ودیگرى مخالف عقربه ساعت برجسته اعمال کنیم درون جسم تنش پیچشى ایجاد مى شود وسطح شکست آن صاف نیست.

در حالت کلى نیروها بر جسم بطور مایل وارد مى شوند .اگر این نیروها بر سطح المان مکعبى بطور مایل وارد شوند به موازات سه محور به دو مولفه تجزیه مى شوند.

1- نیروى نرمال  

2- نیروى برشى

 

 

دانلود کتاب مقاومت مصالح | 20 میشم

 

 

دانلود کتاب مقاومت مصالح | 20 میشم

                    دانلود کتاب مقاومت مصالح | 20 میشم

 

مطلب پیشنهادی : 

دانلود خلاصه فرمولهای مقاومت مصالح 1

دانلود خلاصه فرمولهای مقاومت مصالح 1

 

مولفه هاى تنش

a- تنش عمودى یا نرمال    normal stress

b- تنش مماسى یا برشى shear or tangential stress موازى سطح وارد شده

تنش نرمال را با δ نمایش مى دهیم وبه دو دسته تنش نرمال فشارى وتنش نرمال کششى تقسیم مى شوند تنش فشارى با علامت + و تنش کششى با علامت – نشان مى دهیم

انواع تنش مماسى
1- تنش برشى موافق عقربه یا راستگرد یا راستبر با علامت –
2- تنش برشى مخالف عقربه یا چپگرد یا چپبر با علامت +

الت هاى مختلف تنش

a- تنش تک محوری   Uniamial stress

در این حالت فقط یک در یک راستا ویک جهت نیرو بر جسم وارد مى شود در دوجهت دیگر نیرویى بر جسم وارد نمى شود وفقط فشار هوا بر جسم وارد مى شود(این تنش فقط در شرایط آزمایشگاه است)

تنش تک محورى :

1- تراکم تک محورى

2- کشش تک محورى

نکته: زیگما ممکن است به صفر برسد اما هیچگاه منفى نمى شود

b- تنش دو محورى   Bamial stress
این تنش هم فقط در شرایط آزمایشگاهى قابل اجراست ودردو جهت نیرو وارد مى شود اما در جهت زیگما نداریم

c-تنش سه محوری  tramial stress
در این حالت از سه جهت بر جسم نیرو وارد مى شود منتهى در یک جهت بیشترین مقدار ودر جهت عمود بر آن کمترین مقدار نیرو وارد مى شود.این حالت در آزمایشگاه وهم در طبیعت وجود دارد.

d- تنش برش محض      pure shear stress

اگر بریک سطح المان مکعبى فقط تنش برشى عمل کند وهیچ مولفه اى بر المان سطح عمل نکند به آن تنش برشى محض مى گویند.

در این حالت وضعیت تنش هاى اصلى بدین صورت است که مقدار زیگما به اندازه قطر مطلق زیگما 3 است از نظر مقدار با هم برابرند اما مختلف العلامه هستند .

 

تنش هاى اصلی  principal of stress

اگر بر المان مکعبى که در اعماق قرار گرفته نیروهاى اصلى عمود وارد شود یک حالت خاص واستثنایى است اما اگر المان مکعبى طورى قرار گیرد که نیروها مایل وارد شوند تنش هاى اصلى به مولفه هایى تجزیه مى شوند که براى اعمال نیروهاى مایل بى نهایت حالت وجود دارد.
اما چون نیروهاى اصلى  بر سطوح مکعب عمود هستند هیچگونه مولفه اى بر روى المان وجود ندارد

تنش هاى اصلى به دو بخش تقسیم مى شوند.

1- محورهاى اصلى تنش = محورهاى ثابت وبدون تقلیلى هستند درون جسم که در راستاى آنها فقط تنش هاى نرمال برجسته وارد مى شود. تنش هاى اصلى بر سطوح المان اصلى عمود هستند.

وبه سه دسته اند:

a –بزرگترین محور تنش اصلى (max)

b – محور تنش اصلى متوسط (mean)

c- کوچکترین محورتنش اصلى (min)

2- سطوح اصلى تنش : سطوحى از المان مکعبى که بر روى آن سطوح فقط تنش هاى نرمال عمل مى کند گفته مى شود.

 

دانلود کتاب مقاومت مصالح دانلود کتاب مقاومت مصالح دانلود کتاب مقاومت مصالح

دانلود کتاب مقاومت مصالح | 20 میشم

 

 

تفاوت تنش ونیرو

– نیرو کمیتى است بردارى که بر روى یک نقطه عمل مى کند مثل نیروى جاذبه که به مرکز ثقل جسم عمل مى کند ولى تنش بر یک سطح بلور یکنواخت عمل مى کند.

– نیرو فقط داراى یک جهت است وبر نقطه موثر است.

– چگالى نیرو بستگى به جرم جسم وتعداد اجزاء تشکیل دهنده جسم دارد وتنش عامل تمام تغییرات دورنى زمین است.

 

 

دانلود کتاب مقاومت مصالح | 20 میشم

 

 کرنش

1-تعریف کرنش: کرنش در اصطلاح فیزیک به تغییر در طول جسم جامد در هر جهت نسبت به طول آن جسم در همان جهت که در اثر اعمال نیرو (تنش) پدید می آید گفته می‌شود و آن را با علامت ε نشان می‌دهند.

2-انواع کرنش:

• کرنش جانبی
• کرنش محوری
• کرنش حقیقی

3-نسبت پواسون:

نسبت کرنش جانبی (عرضی) به کرنش محوری (طولی) را نسبت یا ضریب پواسون گویند. این نام به افتخار ریاضیدان فرانسوی سیمون دنیس پواسون (۱۷۸۱-۱۸۴۰ م) انتخاب شده است. ضریب پواسون را با حرف یونانی ν (نو) نمایش داده.

 

 

 

از این که تا پایان متن با ما همراه بودید سپاسگزاریم.
منبع:گوگل
محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط