دانلود پایان نامه رعایت ضوابط پدافند غیرعامل بر سازههای فولادی | Pdf

دانلود پایان نامه رعایت ضوابط پدافند غیرعامل بر سازههای فولادی | Pdf

دانلود پایان نامه رعایت ضوابط پدافند غیرعامل بر سازههای فولادی | Pdf

دانلود پایان نامه رعایت ضوابط پدافند غیرعامل بر سازههای فولادی | Pdf

چکیده

با توجه به شرایط استراتژیک کشور اهمیت و لزوم پیادهسازی اصول پدافند غیرعامل بر ساختمانها و سازهها در ایران بر کسی پوشیده نیست، از این رو در این پژوهش رعایت ضوابط پدافند غیرعامل بر سازههای فوالدی در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا شهر خرمآباد بهعنوان مطالعه موردی تحقیق انتخاب شده است و این اصول با رویکرد بررسی بافت فرسوده این شهر و همچنین بهکارگیری دستورات اجرایی بر سازههای فوالدی این شهر بررسی میشود.

کلمات کلیدی: پدافند – سازه فوالدی – خرمآباد

 

رعایت ضوابط پدافند غیرعامل بر سازههای فولادی

رعایت ضوابط پدافند غیرعامل بر سازههای فولادی

بیان مسئله

جنگ ها و بلایای طبیعی به عنوان مهم ترین عامل تهدید کننده زندگی انسيان هيا، همواره تلفيات جيانی بسيیار زیادی را موجب شده، تأسیسات و تجهیزات و ساختمان هيا را ویيران کيرده و هزینيه هيای اقتصيادی و اجتمياعی جبران ناپذیری را به بار آورده اند. در طول تاریخ همواره شهرها به عنوان مراکز تجمع انسانی بیش ترین آسيیب را از این لحاظ دیده اند. امروزه، آمادگی و امنیت در برابر حيوادث غیرمترقبيه اميری ضيروری و بسيیار مهيم تلقيی می شود.

 

این موضوع به قدری دارای اهمیت است که کشورهای توسعه یافتيه بخيش مهميی از برناميه ریيز ی هيای جامع و ملی خود را به آن اختصاص می دهند. بنابراین ليزوم برناميه ریيزی بيرای مواقيع بحرانيی اميری اسيت کيه مسئولان، طراحان و برنامه ریزان شهری باید به آن توجه کنند. شهر یکی از زیستگاه های متراکم انسانی اسيت بيه که دلیل حضور انسان، نیازمند ایمنی در همه ابعاد کالبدی، اجتمياعی ، اقتصيادی ، فرهنگيی ، ميدیریتی و هير نيوع اقدامی است که جامعه انسانی و محیط طبیعی و مصنوع را آن بیمه کند. فرآینيدی کيه ایمنيی نامیيده ميی شيود ، ممکن است بر اساس حوزه تأثیر بحران، نوع بحران یا و حوزه اقيدام بيرای مقابليه بيا بحيران تقسيیم بنيدی شيود .

 

 

 

 

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط