دانلود مقاله کارایی عملکرد مچ پا در والیبالیستهای غیرنخبه

دانلود مقاله کارایی عملکرد مچ پا در والیبالیستهای غیرنخبه

دانلود مقاله کارایی عملکرد مچ پا در والیبالیستهای غیرنخبه

دانلود مقاله کارایی عملکرد مچ پا در والیبالیستهای غیرنخبه

موضوع :

مقایسه دو پروتکل تمرینی تعادلی و مقاومتی بر کارایی عملکرد مچ پا در والیبالیستهای غیرنخبه با بی ثباتی مزمن مچ پا

 

 

چکيده


اسپرین لیگامنت مچ پا از شایعترین آسیبهای ورزشی است که در میان آسیبهای لیگامنتی مچ، اسپرین خارج مچ پا از شایعترین انواع آن میباشد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه دو پروتکل تمرینی تعادلی و مقاومتی بر کارایی عملکرد مچ پای والیبالیستها با ناپایداری مچ پا میباشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی است که در آن تعداد 62نفر از والیبالیستهای غیرنخبه نوجوان به صورت تصادفی در دو گروه تمرینات تعادلی و قدرتی قرار گرفتند.

 

 

به منظور بررسی اثربخشی پروتکل تمرینی از پرسشنامه شاخص ناتوانی ورزشی مچ پا استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSدر دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون tمستقل و tوابسته) استفاده گردید( .)P≤5/50نتایج آزمون موید آن بود که تفاوت معناداری در هردو گروه تمرینات تعادلی و مقاومتی قبل وپس از اجرای تمرینات وجود دارد ( .)P5/50همچنین مقایسه شاخص ناتوانی ورزشی مچ پا حاکی از عدم وجود تفاوت معنادار بین دو برنامه تمرینی تعادلی و مقاومتی در گروههای آزمایشی پژوهش بود ( .)t=9/50 ، sig 5/642لذا تمرینات تعادلی و قدرتی به عنوان یک روش درمانی برای بهبود ناپایداری مچ پا در ورزشکاران آسیبدیده باید مورد توجه مربیان و متخصصان طب ورزشی قرار بگیرد.

 

 

 

دانلود مقاله کارایی عملکرد مچ پا در والیبالیستهای غیرنخبه

 

 

دانلود مقاله کارایی عملکرد مچ پا در والیبالیستهای غیرنخبه

منبع : سایت آموزشی بیست میشم

 

 

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط