مقاله مبدل گشتاور نیرو

1دانلود مقاله مبدل گشتاور نیرو

                                                   1دانلود مقاله مبدل گشتاور نیرو

شرح مختصر : 

1دانلود مقاله مبدل گشتاور نیرو بیان میکند تسمه هیدرودینامیکی گشتاور به منظور انتقال سرعت گشتاوربین موتور و توربین گازبه منظور اینکه راه اندازی شود تهیه شده است پره های  پمپ قدرت مکانیکی موتور را با توان ۳rd  از سرعت درونی  (n3) جذب می کند وآن رابه انرژی جنبشی تبدیل می کند  و این عمل را بوسیله شتابدار کردن روغن در مبدل انجام  می دهد.برای ادامه مطلب با بیست میشم همراه باشید.

چرخ های توربین انرژی جنبشی موجود در جریان ماده برگشتی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند.

پره های هادی دوم تنظیم می شوندو روی جهت جریان تاثیر می گذارند ضخامت درونی بین پره های هادی حجم در نقطه طرح مربوط می شود وبه منظور وابستگی با موقعیت  پره های هادیبرای توصیف رفتار عملکرد تهیه می شود.

جهت گردش مبدل درونی و بیرونی یکسان است.همچنین در 1دانلود مقاله مبدل گشتاور نیرو بررسی شده است که:

گشتاور در چرخهای توربین تولید می شود و این گشتاور بالاترین مقدار گشتاور است سرحد تا زمانی است که میله بیرونی چرخش را متوقف می سازد و با افزایش سرعت کاهش می یابد بنابراین تسمه گشتاور به طوری ناهماهنگ و اتفاقی وفق می یابدو  به طور اتوماتیک با رویدادهای متفاوتی وفق می یابد.

فهرست :

کاربرد مبدل گشتاور

کاربرد وسیله چرخنده یا چرخان

گردش یا دایره روغن

کلی (عمومی)

گردش کاری روغن مبدل گشتاور

هر دایره یا مسیر کنترل روغن

گردش سایندگی وسرد کنندگی روغن

گردشکاری روغن _ وسیله گردان

سوپاپ یا دریچه کنترل

کنترل

تنظیم و تعدیل

راهنمای تنظیم پره

کلی (عمومی)

محرک کار انداز

طراحی و انتقال

تاسیس و نصب

اطلاعات کلی

مسیر اشتباه میله به عملکرد منتهی می شود دقت صف بندی مسیر

چک کردن رئوس برای پایه

پایه مبدل گشتاور روی فنداسیون (شالوده)

محل پایپاورک

نگاه دارنده یا محافظ

حفظ وصیانت بعد از نصب

نصب الکتریکی

کاربرد روغن ایجاد ساییدگی و لغزندگی

نمایندگی

تست راه اندازی و آمادگی

تست اداره کردن

مراحل گرفته شده در دور

عملکرد مبدل گشتاور

راه اندازی واحد

گردش واحد به وسیله تسمه گشتاور

راهنمای عملکرد فوری روی کنترل گردش :اشغال وتصرف

واحد خاموش

داده های عملی

اعمالی که بر فشار روغن دلالت دارد

نمایشگر فشار کار روغن

نشانگر دمایی کارکرد روغن به همراه نمایشگر

حفظ وبقا ی فاصته واندازه ها ی گرفته شده

اندازه هایی که گرفته می شود زمانیکه واحد در حال راه اندازی واداره کردن است

اندازه هایی که می تواند تنها زمانیکه دستگاه خاموش است گرفته شود

تعمیر کامل مبدل یا تسمه گشتاور

جدا کردن و دوباره سوار کردن torqueconverter

کلی

کارهای مقدمای

پیاده کردن خانه های کنترل

پیاده کردن اجزا داخلی و خارجی

تنظیم فاصله bearin

جمع آوری مجدد چرخ توربین واجزای خارجی و بیرونی

جمع اوری مجدد خانه کنترل

حفظ و نگهداری

طراحی وکاربرد

1دانلود مقاله مبدل گشتاور نیرو

    1دانلود مقاله مبدل گشتاور نیرو

كاربرد_ تسمه گشتاور

1دانلود مقاله مبدل گشتاور نیرو توجیه میکند تسمه هيدروديناميكي گشتاوربه منظورانتقال سرعت گشتاوربين موتوروتوربين گازبه منظوراينكه راه

اندازي شود تهيه شده است پره هاي  پمپ قدرت مكانيكي موتور را با توان 3rd  از سرعت دروني  (n3) جذب مي كند وآن رابه انرژي جنبشي تبديل مي كند  واين عمل را بوسيله شتابداركردن روغن در مبدل انجام  مي دهد.

چرخ هاي توربين انرژي جنبشي موجود در جريان ماده برگشتي را به انرژي مكانيكي تبديل مي كند.پره هاي هادي دوم تنظيم مي شوندو روي جهت جريان تاثير مي گذارند ضخامت دروني بين پره هاي هادي حجم در نقطه طرح مربوط مي شود وبه منظور وابستگي با موقعيت

پره هاي هاديبراي توصيف رفتار عملكرد تهيه مي شود.جهت گردش مبدل دروني وبيروني يكسان است.

گشتاوردرچرخهاي توربين توليد مي شود و اين گشتاور بالاترين مقدار گشتاور است سرحد تا زماني است كه ميله بيروني چرخش را متوقف مي سازد.

و با افزايش سرعت كاهش مي يابد بنابراين تسمه گشتاور به طوري ناهماهنگ واتفاقي وفق مي يابدو به طور اتوماتيك با رويدادهاي متفاوتي وفق مي يابد.

چرخه روغن سرد كننده و لغزان

پمپ (2) از سيستم توليدات روغن (روغن Lube ) را براي نقاط مقاوم و روغن منجمدرا براي قسمت هاي تسمه گشتاوردرحين كار استفاده مي كند. فشارروغن جامد ولغزنده تقريبا 21.8 psi    مي باشد.

ضمنا در 1دانلود مقاله مبدل گشتاور نیرو متوجه میشویم که روغن كنترل لغزان وجامد خنك در جايگاه تسمه يا مبدل گشتاور جمع آوري شد.ونيز روغن به وسيله پايپ بازگردان به داخل سيستم تهيه روغن بر مي گردد.

روغن کاربردي

اگر جريان عامل استفاده شده در ليست انتخابي روغن ما ذر شود سازگاري را با روغن­هاي آماده چک کنيد.

ويسکوزيتي روغن عملياتي بايد تا جايي که ممکن است براي قابليت هيدروليکي شايسته گارانتي شود و خصوصيات آزاد سازي هوا پر و خالي شدن و چک­کردن بايستي چک شود.

به عبارت ديگر روغن­کار بايستي داراي توان موتور عالي براي حمل و نقل باشد تنها روغن مناسب براي مبدل گشتاور توان اجرايي بالايي دارد ويسکوزيته پايين روغن يا خواص عالي لغزندگي و خصوصيات رهايش هوايي را دارا مي­باشند .

روغن بايستي به صورت طبيعي خنثي­سازي شود و براي فلزها و آب­بندي تا جايي که ممکن است متناسب شود دماي کار قابل قبول و تحت فشار هوا بايستي روش عملياتي مناسبي اجرا و مجاز شمرده شود. روغن توربين بخار L-TP32 را با وييگي آزادسازي هوا استفاده کنيد.

و آن را 5 دقيقه و در دماي 122 درجه فارنهايت به عنوان روغن عامل استفاده مي­کنند. روغن بر طبق معيارهايي که مي­توانند در ليست انتخابي روغن ديده شوند تست مي­شود.در 1دانلود مقاله مبدل گشتاور نیرو ذکر شده است.

قسمت­هاي ضروري از قبيل جفت­هاي متصل، مقدار مشخص لغزندگي به وسيله کارخانه بايد به  طور اساسي چک شوند و بعد از آن فاصله­ها را تنظيم و اگر لازم باشد افزايش دهند لغزان کننده (گريس) پوشش Darin2 را براي تضاد لغزان محور و براي هدايت مکانيسم تنظيم پره­ها استفاده کنيد.

کميسيون کميته خالاتي را که مبدل گشتاور مقادير غير واقعي کسب مي­نمايد براي دما و فشار روغن در بخش 9.5 آمده است ويسکوزيته روغن عامل براي شروع بايد SUS بيش از 1850 افزايش نيابد. براي روغن­هاي ليست 3 اين به معني يک دماي 32 درجه فارنهابتي است.

چک کامل واحدي که براي راه اندازي آماه است

متصل کردن پمپ ها براي سيستم تهيه روغن به منظور تهيه روغن لغزان و براي تهيه روغن کار مبدّل گشتاور راه اندازي ماشين رانش و نمايشگر را به طور اتوماتيکي و آغاز به کار بعد از دستيابي به فشار روغن عامل مبدل گشتاور با روغن کار پر مي شود و به وسيله درچه هاي سولنوئيوي روشن مي شود.

راه اندازي واحد و مشاهده اداره سليس فشار روغن و دماهاي آنها

خاموش کردن واحد بعد از دنباله راه اندازي و مشاهده کردن اندازه ها براي آماده سازي اندازه در حالت و دوره ايست و Standby اپراتور گرفته مي شود.

مبدل گشتاور را بر عليه آب و رطوبت حفاظت نماييد. براي حفاظت در برابر ساييدگي هر ماه يک يا 2 بار وسيله را حتي براي مدت زمان کوتاه روشن کنيد.

هر گز مبدل گشتاور را به صورت گرم راه اندازي نکنيد زيرا امکان آسيب و صدمه و جود دارد. يک نمايشگر مداوم و يکسره از دما و فشار قابل قبول مبدل يک کاربرد سخت و تعمير اپراتور را معني مي دهد ويسکو زيته روغن عامل براي راه اندازي بايد SUS 1850 افزايش يابد.

براي روغن ها مطابق ليست منتخب دماي روغن در ليست 32 درجه فارنهايت مي باشد. دماي روغن در سيستم تهيه روغن نبايد زير 113 درجه فارنهايت باشد.

1دانلود مقاله مبدل گشتاور نیرو

            1دانلود مقاله مبدل گشتاور نیرو

داده هاي عمليات :

1دانلود مقاله مبدل گشتاور نیرو توضیح داده است که:

دماي روغن کار در حال جريان: مقدارش تقريبا 140 درجه فارنهايت دماي روغن کار در جاري شدن از مبدل گشتاور < 194 درجه فارنهايت روشن شدن در 230 فارنهايت خاموش در 248 درجه فارنهايت.

دماي روغن لغزنده جاري بر داخل مبدل گشتاور: تقريبا 140 درجه فارنهايت.

دماي روغن لغزنده جاري از مبدل گشتاور: تقريبا 176 درجه فارنهايت.

فشار پر کردن در طول عملکرد: تقريبا 58 PSI  (پاسکال) آلارم در 5/30 پاسکال

فشار پر شدن در طول چرخش : تقريبا 5/101 پاسکال

فشار مبدل گشتاور: 174 تا 261 پاسکال آلارم < 145 پاسکال

روغن لغزنده و سر کننده: تقريبا 8/21 پاسکال

سرعت جريان روغن کار  : 23/4 گالن/ثانيه

سرعت جريان روغن کار : در طول چرخش تقريبا 61/6 گالن/ثانيه

سرعت جريان روغن لغزنده و خنک کننده : تقريبا 16/0 گالن

تصاویر نوشته ها

تشخيص فشار روغن کار 

در 1دانلود مقاله مبدل گشتاور نیرو میتوان مشاهده کرد ميزان کردن و تنظيم مقدار فشار گاز براي مبدل گشتاور را توصيه مي نماييم. اين مساله هنگامي که مبدل گشتاور به طور مداوم و پيوسته در حال کار است ضرورت دارد.

ميزان فشار به يک آشکار سازي صريح و سريع از نقايص اشاره دارد.

فشار مبدل گشتاور مي تواند تغيير کند.

فشار روغن چک مي شود مي تواند به تنهايي در زمان موقعيت هاي پره هاي توربين راهنما مقايسه شود و نسبت سرعت ها برابر هستند و اين همچنين براي سرعت موتور نيز به کار گرفته مي شود.

در کل : چک کنيد ! فشار روغن به بيرون حمل مي شود تقريبا 75 % در حالت باز پره ها در سرعت کامل موتور با يک سرعت نسبي NT:NP از 35/0 تا 5/0 مي باشد و در دماي نرمال بين 158 و 194 درجه فارنهايت قرار مي گيرد .

مينيمم فشار پر کننده بايد تقريبا 5/30 پاسکال و مينيمم فشار مبدل گشتاور تقريبا 145 پاسکال است.

نمایشگر فشار روغن کار 

1دانلود مقاله مبدل گشتاور نیرو نشان میدهد براي مونتيور فشار مبدل گشتاور قابل مشاهده مي باشد و به وسيله کليد فشار استفاده مي شود.

با توجه به نوشته ها اين کليد يک سيگنال آلارمي را در بر مي گيرد اگر مي بينيم فشار مبدل گشتاور از تقريبا 145 پاسکال در طول عمل گشتاور و در مدت طولاني تري حاصل مي شود اين کليد وارد عمل مي شود.

عمل جمع آوري 

در 1دانلود مقاله مبدل گشتاور نیرو بیان میکند :

روغن کار را مجددا آناليز کنيد و اندازه ها را طبق ساختار تهيه روغن محک بزنيد.

جفت­هاي اتصال را به عنوان ساختارهاي کارخانه بازرسي و تعمير نماييد.

ميله­هاي پره توربين راهنما را در مکانيسم گريس کاري نماييد. صفحه 7-1 مشاهده نماييد.

تنظيم مبدل گشتاور را با حرکت و ماشين رانش چک کنيد تمام قسمت­هاي ايمني را چک کنيد و از مبدل گشتاور بازرسي چشمي به عمل آوريد.

ما جابه جايي قسمت­هاي دروني و بيروني مبدل گشتاور بعد از 2000 ساعت از زمان شروع توصيه مي نماييم.

ما جا به جايي قسمت­هاي حمل و نقل بيروني مبدل گشتاور را بعد از 20000 تا 25000 ساعت عمل اندوختن توصيه مي­کنيم.

ما تغيير ميله تنظيم لغزندگي بعد از 2000 ساعت عمل يا 20000-25000 ساعت عمل در ارتباط با جابه­جايي حمل و نقل را توصيه مي کنيم.

اما به طور کلي: بعد از 50000 ساعت يا ماکزيمم 5 سال عمل اگر رفتار عامل تغيير کند لازم است مبدل تعمير با معاينه شود.

منبع:گوگل

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط