1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎| ویرایش 1401| WORD

 

1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎

 1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی درحاصلخیزی‎

شرح مختصر : 

1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎ بیان میکند خاک یکی ازمهمترین منابع طبیعی هر کشور است. امروزه فرسایش خاک بعنوان خطری برای رفاه انسان و حتی برای حیات او به شمار می آید.برای ادامه مطلب با بیست میشم همراه باشید.

در مناطقی که فرسایش کنترل نمیشود  خاکها به تدریج فرسایش یافته .حاصلخیزی خود را از دست می دهد.

فرسایش نه تنها سبب فقیر شدن خاک و متروک شدن مزارع می گردد و از این راه خسارت زیاد و جبران ناپذیری به جا می گذارد؛بلکه با رسوب مواد در آبراهه ها ؛مخازن؛سدها؛بنادر و کاهش ظرفیت آبگیری آنها نیز زیانهای فرامانی را سبب می گردد.

بنابراین نباید مساله حفاظت خاک وحراست آن را کوچک و کم اهمیت شمرد.

بر حسب 1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎ انجام عملیات حفاظت آب و خاک از قرنهای پیش در جوامع بشری ؛هر چند به صورت ابتدایی متداول بوده است ولی گسترش آن در قرن حاضر به ویژه در 40-50 سال اخیر رشد بسیاری یافته و در جهان دانش و فن امری معمول است.

پایین بودن میزان تولیدات کشاورزی در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی به میزان زیادی بعلت کاهش مداوم حاصلخیزی خاک است.

با اجرای صحیح برنامه های حفاظت خاک می توان متوسط تولید در واحد سطح را افزایش داد.بنابراین یکی از اساسی ترین و اصولی ترین روشهای دستیابی به خودکفایی ؛اجرای برنامه های حفاظت آب و خاک است.

به کار گرفتن روشهای حفاظت خاک که در 1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎ آورده شده باید به صورت مشترک و هماهنگ با همکاری و همیاری مردم به اجرا در آید تا از آب و خاک به نحو مطلوب و بر اساس موازین علمی بهره برداری شود. اجرای طرحهای حفاظت آب و خاک باید متکی به نتایج تحقیقات و بررسیهای علمی باشد.

در سالهای اخیر روشهای جدیدی برای کنترل فرسایش در پیش گرفته شده است که با تغییراتی برحسب شرایط منطقه ای در طرحها وبرنامه های اجرایی میتواند به مورد اجرا گذاشته شود.

تفاوت زراعی و تنوع ژنتیکی از دیر باز به عنوان ارکان سیستمهای تولید کشاورزی سنّتی و موفق به شمار می آمده اند.

در نیمه اول قرن بیستم، تفاوت زراعی مورد توجه بسیار قرار داشت و تا چند دهه پیش نیز پژوهشهای مربوط به تناوب همچنان ادامه داشت با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، کودها ازته نسبتاً ارزان قیمت به بازار معرفی شدند و بدین ترتیب جاذبه ای اقتصادی موجب جای گزینی کودها با تناوب زراعی گردید و تحقیقات و ترویج نیز بر همین مبنا متمرکز شدند.

این امر تا بدین جا پیش رفت که امروزه بسیاری از زراعین، حاصلخیزی خاک را با میزان مصرف کود برابر می دانند. قبل از معرفی کودهای شیمیایی، استفاده از بقولات در تناوب برای بهبود حاصلخیزی خاک به عنوان یک شیوه مهم و رایج مدیریتی به شمار می آمد.

فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی

فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی

به منظور افزایش ازت و در نتیجه بهبود حاصلخیزی خاک، از دو نوع بقولات استفاده می شد.

در بقولات یکساله دانه ای و بقولات علوفه ای چند ساله به عنوان کود سبز.

   آنچه که اجرای تناوب زراعی را در حال حاضر پیچیده می سازد وجود برخی عوامل اقتصادی است که مزایای بیولوژیک این شیوه مدیریتی را تحت الشعاع قرار می دهند، یقیناً هیچ کشاورزی راضی به جای گزین کردن محصولات پر بازده خود مثل غلات با دیگر گیاهان به نسبت کم بازده نیست.

البته در نظام هایی که تناوب اجرا می شود در مقایسه با نظام های تک کشتی حتّی اگر کود ازت در آن ها به اندازه کافی مصرف شده باشد. عملکرد محصولات غالباً 10 تا 40 درصد بیشتر است.

اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی و روش های موثر در مبارزه با آن

 

فهرست :

مقدمه

فصل  اول

فرسایش خاک و دامنه ی گسترش آن

اهمیت فرسایش آبی

فصل دوم

انواع فرسایش

بر اساس عوامل فرسایشی

بر اساس تاثیر طبیعت و دخالت انسان

فصل سوم

مراحل مختلف فرسایش

مرحله ی کنده شدن خاک از جای خود

مرحله ی حمل یا انتقال خاک به وسیله ی آب یا باد

مرحله ی تجمع و انباشته شدن

فصل چهارم

اشکال مختلف فرسایش آبی

فرسایش سطحی یا سفره ای

فرسایش شیاری یا آبراهه ای

فرسایش خندقی

فرسایش سیلابی

فرسایش تونلی

فصل پنجم

استراتژیهای کنترل فرسایش

عملیات حفاظتی

روشهای حفاظت خاک

مدیریت خاک

افزودن مواد الی به خاک

فصل ششم

اثر فرسایش بر روی کاهش حاصلخیزی

اصول حفاظت

تخریب فرسایشی

تخریب شوری

تخریب فیزیکی

اثرات ناشی از فرسایش و کاهش حاصلخیزی بر روی کلاس های اراضی

فصل هفتم

مبارزه با فرسایش آبی

مبارزه غیر مستقیم

مبارزه مستقیم

شخم حفاظتی

کشت روی خطوط تراز

کشت  نواری

تناوب کشت حفاظتی

نواحی بافر

سکو بندی

چپر سازی و شمع کوبی وسنگ چینی

احداث سدهای خشک

فصل هشتم

نتیجه گیری

منابع

1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎

                        1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎

فرسایش خاک و دامنه گسترش آن

ظبق 1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎  یکی از مشکلاتی که بشر از آغاز زراعت بر روی زمین با آن مواجه بوده، فرسایش سریع خاکها توسط باد و آب است.

هر چند امروزه با این مسأله نسبت به روزهای وقوع طوفانهای شن در امریکا ـ که در سالهای 1930 اتفاق افتاد ـ کمتر احساسی برخورد می شود ولی باز هم از اهمیت آن کاسته نشده است.

فرسایش خاک هنوز هم در امریکا و بسیاری از مناطق حاره ای و نیمه خشک دنیا از معضلات به شمار می رود و در کشورهایی که آب و هوای معتدل دارند ـ از جمله انگلستان، بلژیک، و آلمان ـ به عنوان یکی از مسائل خطرناک تلقی می شود.

براساس 1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎ این مشکل در ایران که بخش وسیع آن را کویرها در بر گرفته و خاک از پوشش مناسبی برخوردار نیست بسیار بارز و چشمگیر است.

جلوگیری از فرسایش خاک که در واقع معنی آن کاهش میزان تلفات خاک است، به حدی که سرعت فرسایش تقریباً برابر سرعت طبیعی تلفات خاک گردد، بستگی به انتخاب استراتژیهای مناسب در حفاظت خاک دارد.

همچنین 1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎ اشاره دارد این امر مستلزم شناخت تمامی فرایندهای فرسایش است. عواملی که بر میزان فرسایش مؤثرند عبارتند از: بارندگی، رواناب، باد، خاک، شیب، پوشش گیاهی، وجود یا عدم وجود تمهیدات حفاظتی و چندین عامل دیگر.

 

 

اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی و روش های موثر در مبارزه با آن

 

اهميت فرسايش آبی

1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎ بیان دارد که درست است كه از خاك هايي كه در نتيجه‌ فرسايش آبي شديد ازنقاط مرتفع‌تربه نقاط پست‌تر يا چاله‌ها وپشت سد‌ها منتقل مي‌شود،

باز زمين به وجود مي­آيد واين گونه زمين‌ها اغلب امكان دارد زمين‌هاي رسوبي يا آبرفتي حاصلخيزي باشد(كما‌‌‌ اينكه زمين‌هاي حاصلخيز را در اكثر موارد همين زمين‌هاي رسوبي يا آبرفتي تشكيل مي‌دهد) ولي از آنجا كه مقدار زميني‌كه بر اثر رسوب و تجمع مواد بوجود مي‌آيد.

در مقابل سطح‌هايي‌كه خاك آن فرسايش يافته است، ويران مي‌شود، تا اين رسوبات را بوجود آورد،آنقدر ناچيز و بي‌ارزش است،كه به منظور جلوگيري از تخريب و زيان‌هاي بيشتر و همچنين حفظ تعادل طبيعت بايد با اقدامات سريع وجدي تا آنجا كه ممكن است مانع از فرسايش خاك شد.

طبق محاسباتي كه در 1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎ صورت گرفته است، بطوركلي براي تشكيل يك سانتي‌متر‌خاك 500 تا 800 سال زمان لازم است، و‌ اگر حساب كنيم كه خاك زراعتي 25 سانتي‌متر عمق داشته باشد پس اين ضخامت خاك، طي 20 هزار سال‌كارمداوم طبيعت بوجود آمده است.

 

1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎

                         1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎

مرحله كنده شدن خاك از جاي خود

در اين مرحله، ابتدا خاكدانه­ها بر اثر از بين رفتن هوموس و كلوئيدهاي خاك، چسبندگي خود را از دست مي­دهند و از هم مي­پاشند. در نتيجه خاك آماده فرسايش مي­شود.

در چنين وضعي، خاك سطح­الارض كه حاصلخيزترين قسمت خاك است، به طور ناگهاني يا بتدريج بوسيله آب يا باد از جاي خود كنده مي­شود.

مرحله حمل يا انتقال خاك به وسيله آب يا باد

1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎ مدعی میشود چون ذرات خاك چسبندگي خود را از دست داده­اند، نمي­توانند در مقابل جريانهاي شديد آبها يا بادهاي تند مقاومت كنند، در نتيجه از جاي خود كنده مي­شوند و به نقطه ديگر منتقل مي­گردند.

در مورد فرسايش آبي معمولا مواد از منطقه مرتفع­تر به محل پست­تر منتقل مي­گردند.

همچنین در 1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎ متوجه خواهیم شد .

مسافتي را كه آب يا باد مواد را با خود مي­برد به عوامل مختلفي بستگي دارد، از آن جمله مي­توان در مورد آب، شدت آب، شيب زمين، ريز و درشتي آبرفت­ها( شن، رس و غيره)، و در مورد فرسايش بادي شدت باد، قطر بادرفتها و همچنين مسطح و وسيع بودن جلگه­ها و دشتها را نام برد.

 

 

مرحله تجمع و انباشته شدن مواد

بادرفتها (موادي كه توسط باد حمل مي­گردند) هر جا به مانعي (گياه، ديوار، سنگ و غيره) برخورد كند فورا بر روي زمين مي­افتد و درآنجا روي هم انباشته مي­شوند.

اين مواد در شرايط فوق­العاده تشكيل تپه­هاي بزرگ و حتي توده­هاي عظيم شني يا ماسه­اي شبيه كوه را ميدهد.

با توجه به 1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎ آبرفتها بتدريج كه از شدت جريان آب و شيب زمين كاسته مي­شود از حركت بازمي­ماند و در سطح زمين رسوب مي­كند (ابتدا ذرات درشت­تر و بعد ذرات ريزتر).

در بعضي موارد تجمع مواد آبرفتي بقدري زياد است كه يك طبقه رسوبي قابل توجهي را تشكيل مي­دهد.

 

 

 فرسايش سطحي يا سفره­اي

عمل عامل فرسايشي در اين فرسايش، در تمام سطح زمين است.

اين شكل فرسايش بيشتر منشا بادي دارد، ولي طبيعي است كه فرسايش آبي نيز ابتدا به طور سطحي اتفاق مي­افتدكه به علت فرسايش يكنواخت در تمام سطح كمتر محسوس مي­گردد.

اين نوع تخريب با ظهور لكه­هاي سفيد و روشن در سطح نمودار مي­شود و نشان دهنده تخريب و از بين رفتن سطحي­ترين قسمت زمين، آن هم به صورت لكه­لكه است.

اختلاف رنگ بين قسمتهاي فرسايش يافته و فرسايش نيافته علامت اين تخريب است، زيرا قسمت رويي به علت دارا بودن مواد آلي، غالبا تيره رنگ مي­باشد.

همینطور 1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎ متوجه میسازد علامت ديگر اين فرسايش وجود ريگ و سنگريزه­هاي آزاد در سطح زمين است.

در اين نقاط باد ذرات ريز را با خود برده و ريگ و سنگريزه در سطح زمين باقي مانده است.

 

اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی و روش های موثر در مبارزه با آن

فرسايش شياري يا آبراهه­اي

منشا اين تخريب  باتوجه به 1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎ اغلب باران است و در پيدايش آن عامل، شيب بسيار موثر مي­باشد.

فرسايش شياري يا آبراهه­اي، در دامنه كوهها و حتي در سطح زمينهاي كم شيب نيز به سهولت ديده مي­شود.

اين شكل فرسايش، پيشرفته­تر از فرسايش سفره­اي بوده و ممكن است به صورت خطوط موازي نيز ظاهر شود كه ابتدا كم عمق است ولي به سرعت عميق­تر مي­شود. اين شكل فرسايش، تا زماني كه سنگ مادر ظاهر نشده است، بنام فرسايش شياري خوانده مي­شود.

 

فرسايش خندقي يا نهري

براساس 1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎ منشا اين فرسايش، آب است. در اين فرسايش عمق و عرض زمينهاي فرسايش يافته بيشتر از فرسايش شياري است.

اين شكل فرسايش، بر اثر پيشرفت فرسايش شياري بوجود مي­يد، به اين نحو كه شيارها به هم مي­پيوندند، در نتيجه زمين بيشتر شسته مي­شود و نهرها يا خندقهايي در سطح زمين تشكيل مي­گردد.

در اين تخريب، سنگ مادر ظاهر مي­شود و آنقدر عميق و عريض است كه گاوآهن قادر به عبور از آنها نيست.

اين خندقها يا نهرها تدريجا عميق­تر مي­شوند. عمق خندقها به يك متر يا بيشتر مي­رسد و بتدريج شكل آنها تغيير مي­كند.

اين عمل در صخره­هاي سست، خاكهاي رسي و رسي آهكي بيشتر ديده مي­شود.

اين فرسايش اغلب در محدوده آب و هواي خشك و در نواحي كه تغييرات درجه حرارت در فصول مختلف در آنجا شديد است ظاهر مي­گردد.

البته اين شكل تخريب در زمينهاي جنگل­كاري شده نيز ديده مي­شود و ساختمان زمين­شناسي خاك هم در اين فرسايش بي­تاثير نيست.

با توسعه خندقها و عريض­تر شدن آنها، آب علاوه بر خاك سطح­الارضي، خاك زيري و خاك تحت­الارضي را نيز از جا مي­كند و با خود مي­برد.

در 1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎  میخوانیم که فرسايش خندقي علاوه بر ويراني خاك زراعتي، سبب وارد آمدن خسارات زيادي به راهها،‌ جاده­ها، خطوط ارتباطي و  مجاري آبها و همچنين موجب افزايش هزينه نگهداري تاسيسات مزبور نيز مي­شود.

شخم زدن شيبهاي تند و چراي بيش از حد و لگدكوب شدن خاك مراتع طبيعي توسط احشام، باعث از بين رفتن پوشش نباتي و كنده شدن خاك و در نتيجه پيدايش آبراها­ها و خندقها مي­گردد.

 

 

 

1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎

1دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در حاصلخیزی‎

 

 

منابع:گوگل

پروژه.کام

 

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط