کتاب راهنمای پیکره ی دانش مدیریت پروژه | Pdf

 

 

کتاب راهنمای پیکره ی دانش مدیریت پروژه

 کتاب راهنمای پیکره ی دانش مدیریت پروژه

 

کتاب راهنمای پیکرۀ دانش مدیریت پروژه PMBOK به‌طورگسترده‌ای به‌عنوان یک مرجع جامع در میان شیوه‌های کارآمد مدیریت پروژه به شمار می‌آید. استاندارد PMBOK، توسط مدیران پروژه، برای مدیران پروژه تدوین شده است و همین موضوع استاندارد PMBOK را به محصولی واقعی از جامعۀ مدیریت پروژه و ابزاری ضروری برای همۀ فعالان این حوزه تبدیل کرده است.

کتاب راهنمای پیکره ی دانش مدیریت پروژه

براســاس چشــمانــداز دهســاله تدویــن شــده، ظرفیــت تولــید صــنعت پتروشیمی در پایان سال 1393به 70میلیون تن و ارزش تولیدات آن بـه بیسـت میلـیارد دلار مـیرسـد و به اینترتیب سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی به 8/4درصد خواهد رسید. میزان سرمایه گذاری پـروژههای برنامهریزیشده جهت اجراء تا پایان برنامه پنج ساله پنجم در صـنایع نفـت و گاز و پتروشیمی بالغ بر 100میلیارد دلار میباشد کـه سـهم پـروژههـای صنایع پتروشیمی از آن حدود 25میلیارد دلار اسـت، یعنـی شـرکت ملـی صنایع پتروشیمی در نظر دارد که طی 10 سـال آیـنده فـروش سالانه خود را از 9/1میلیارد دلار به بیش از 20 میلیارد دلار برساند.

 

کتاب راهنمای پیکره ی دانش مدیریت پروژه

پیکره ی دانش مدیریت پروژه

 

پرواضح است که بهبود چند درصدی در جهت تسریع اجرای پروژه ها و کـاهش هزیـنه هـای مصـرفشـده چه تبعات مثبتی را برای اقتصاد کشور بـهارمغـان خواهـد آورد. لـذا ارتقـاء تـوان کلـیهی دستاندرکاران اجرای پروژههای پتروشیمی باید مدنظر قرار گیرد. بـا امعـان نظـر بـه مـوارد بـالا، مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پـروژه بـا مأموریـت »تسـهیل و تسـریع بهـبود عملکـرد طراحی و اجـرای پـروژه های پتروشیمی در جهت تحقق اهداف پروژه ها و در چـارچوب هزینه، زمان و کیفیت بهینه« در شرکت مدیریت توسعه صـنایع پتروشـمی ) (PIDMCoشـکل گرفـته و حرکت خود را آغاز نموده است.

 

کتاب راهنمای پیکره ی دانش مدیریت پروژه

کتاب راهنمای پیکره ی دانش مدیریت پروژه

                                                    کتاب راهنمای پیکره ی دانش مدیریت پروژه

مرکـز تحقـیقات و توسعهی مدیریت پروژه به این نتیجه رسیده است که ارتقـاء ظرفیـتهـای مدیریـت پـروژه بـدون انجـام پـروژههـای پژوهشـی و زیرسـاختی، توسـعهی استانداردها، فرهنگسازی، ترویج و آموزش مدیریت پـروژه میسـر نخواهـد گـردید. در همیـن راسـتا در زمیـنهی تـرویج دانش مدیریـت پـروژه اولیـن کـتاب اسـتاندارد عملی انجمن مدیریت پروژه برای سـاختارهای شکسـت کـار را بـهوسـیله کارشناسـان مرکز ترجمه و بهچاپ رسـانید و اکنون مرکز بسیار مسرور است که دو کتاب حاضر را که ترجمه و متن اصلی آزمون حرفهای مدیریت پروژه )® (PMPدر قالب کتاب چاپشده …

 

 

 

پیکره ی دانش مدیریت پروژه

منبع : گوگلویکی پدیا | بیست میشم

 

سلام مجدد خدمت شما سروران | سایت بیست میشم همیشه در کنار شما بوده و هست و از شما تقاضامندیم در صورت داشتن سوال و راهنمایی با ما در ارتباط باشید. ( واتس آپ : 09111482708 )

 

 

 

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط