مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير | 20 میشم

مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير | 20 میشم

 

مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير | 20 میشم

                                                                   مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير | 20 میشم

شرح مختصر :

1دانلود مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير بیان میکند در جهان صنعتي امروز، به توليد به عنوان يك سلاح رقابتي نگريسته مي شود و سازمانهاي توليدي در محيطي قرار گرفته اند كه از ويژگيهاي آن مي توان به افزايش فشارهاي رقابتي، تنوع در محصولات، تغيير در انتظارات اجتماعي و افزايش سطح توقع مشتريان اشاره كرد.برای ادامه مطلب با بیست میشم همراه باشید.

محصولات در حالي كه بايد بسيار كيفي باشند، تنها زمان كوتاهي در بازار مي مانند و بايد جاي خود را به محصولاتي بدهند كه با آخرين ذائقه، سليقه و يا نياز مشتريان سازگار هستند.

بي توجهي به خواست مشتري و يا قصور در تحويل به موقع ممكن است بسيار گران تمام شود. شرايط فوق سبب گرديده تا موضوع اطلاعات براي سازمانهاي توليدي از اهميت زيادي برخوردار شود.

از طرف ديگر، آخرين بررسيها حاكي از آن است كه استراتژي رقابتي مبتني بر بازار خود نيز به تدريج در حال گذر است وچشم انداز استراتژيك رقابت در آينده مبتني بر منابع خواهد بود.

به عبارت ديگر در حالي كه شركتها امروزه موفقيت را در تبعيت و استفاده درست از قوانين، فرصتها و شرايط ديكته شده توسط بازار مي دانند، استراتژي مبتني بر منابع بر اين موضوع تاكيد دارد.

كه منفعت و موفقيت بيشتر با اتكا بر مزيتها و منابع منحصر به فرد و قابل اطمينان شركت و سرمايه گذاري به منظور توسعه و حفاظت از آنها حاصل خواهد شد.

البته منابع توليدي مورد نظر تنها شامل سرمايه، زمين، ماشين آلات و تجهيزات نمي شوند، بلكه بناي توليد نسل آينده بر تاكيد و توجه به اطلاعات، مديريت دانش و توجه ويژه به مسئله آموزش افراد خواهد بود.

وضعيت به وجود آمده و تحولات صورت گرفته مذكور در حوزه فعاليتهاي توليدي، اگرچه خود حاصل به كارگيري گسترده و همه جانبه فناوريهاي اطلاعاتي در اين حوزه است،

ولي در عين حال باعث توجه مضاعف سازمانها و شركتهاي توليدي به مقوله اطلاعات و فناوريهاي مرتبط با آن شده است.

1دانلود مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير با هدف تبيين موضوع فوق صورت گرفته است و سعي دارد تا نقش و تاثير فناوري اطلاعات در وضعيت كنوني توليد و ساخت كالاها را به تصوير بكشد.

اهميت 1دانلود مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير از آنجا ناشي مي شود كه چند سالي است در كشور، افزايش تعداد واحدهاي توليدي و به تبع آن تحقق نسبي فضاي رقابتي باعث گرديده تا توجه توليدكنندگان و شركتهاي صنعتي به كيفيت محصولات، افزايش سهم بازار و مسئله صادرات معطوف گردد.

از همين رو به نظر مــي رسد دانستن تحولات صورت گرفته در بخشهاي توليدي جوامع پيشرفته مي تواند در تعيين و شناخت بهتر مسيري كه سازمانهاي توليدي و صنعتي كشور براي ارتقاي توان رقابتي خود بايد طي كنند موثر واقع شود.

1دانلود مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير شرح داده خواهد شد كه چگونه توسعــه هاي اخير در حوزه فناوري اطلاعات به ويژه هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره، وضعيت توليد در جوامع صنعتي را دگرگون ساخته است.

فهرست :

مقدمه

توليد انعطاف‌پذير

مزيت‌ رقابتي‌ توليد انعطاف‌پذير

رفتار با مشتري

افزايش‌ توانايي‌ جهت‌ رقابت‌

تعريف‌ جديد از سازمان‌

آزادي‌ عمل‌ در قيمت‌گذاري‌

خط‌ سير انتقال‌ كالا

روشهاي‌ تبليغاتي‌

ماهيت‌ فعاليتهاي‌ فروش‌

اقدامات‌ و فعاليتهاي‌ مديران‌

اتوماسيون

سطوح سلسله مراتبي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي

 

مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير | 20 میشم

توليد انعطاف‌پذير

توضیحاتی را 1دانلود مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير ارائه داشته است که به شرح زیر است.

در پايان‌ قرن‌ بيستم‌ توليد انعطاف‌پذير جاي‌ خود را به‌ توليد انبوه‌ داده‌ است.

در عصر كنوني‌ با تغيير شيوه‌هاي‌ توليد، چهره‌ زندگي‌ دگوگون‌ خواهد شد.

توليد انعطاف‌پذير فلسفه‌اي‌ متفاوت‌ دارد كه‌ در آن‌ رابطه‌ بين‌ قيمت، تعداد، كيفيت‌ و سود برقرار مي‌گردد كه‌ با تفكرات‌ گذشته‌ متفاوت‌ است.

گفته‌ مي‌شود مشكل‌ كمبود زمين‌ يكي‌ از دلايل‌ شكل‌گيري‌ سيستم‌ توليد انعطاف‌پذير است.

توانايي‌ خلق‌ مزيت‌ نسبي‌ و رقابتي‌ در محيط‌ پويا و پرتحول‌ صنعت‌ امروزي‌ يك‌ ارزش‌ است.

توليد انعطاف‌پذير سياست‌ نسبتاً‌ جديدي‌ است‌ كه‌ توسط‌ شركتهاي‌ موفق‌ براي‌ توسعه‌ و افزايش‌ رقابت‌ به‌كار گرفته‌ مي‌شود.

بااستفاده‌ از توليد انعطاف‌پذير مي‌توان‌ انواع‌ محصولات‌ متناسب‌ با نياز مشتري‌ را توليد كرد.

كارگران‌ تنها زماني‌ به‌ توليد انعطاف‌پذير پاسخ‌ مي‌دهند كه‌ نوعي‌ حس‌ تعهد دوجانبه‌ موجود باشد.

‌ ‌اين‌ نكته‌ قابل‌ انكار نيست‌ كه‌ در هيچ‌ قرني‌ حجم‌ تغييرات‌ و سرعت‌ تحول‌ در تمام‌ زمينه‌هاي‌ اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، و هنري‌ به‌شدت‌ اين‌ قرن‌ نبوده‌ است.

‌ ‌در واقع‌ مي‌توان‌ گفت‌ قرن‌ 20 قرني‌ است‌ گسترده‌ بين‌ دوانقلاب، انقلابي‌ در آغاز قرن‌ و انقلابي‌ در پايان‌ آن.

‌ ‌انقلاب‌ آغازين‌ همانا ظهور توليد انبوه‌ و پايان‌گرفتن‌ توليد دستي‌ است‌ و انقلاب‌ پاياني‌ ظهور توليد انعطاف‌پذير و خاتمه‌يافتن‌ عصر توليد انبوه‌ است.

اكنون‌ جهان‌ در عصري‌ جديد به‌ سرمي‌برد، عصري‌ كه‌ در آن‌ دگرگوني‌ شيوه‌هاي‌ توليد محصولات‌ و ساخته‌هاي‌ بشر چهره‌ زندگي‌ را يكسره‌ دگرگون‌ خواهد كرد.

‌ ‌هنري‌ فورد و آلفرداسلون‌ مدير جنرال‌موتورز معتقدند توليدات‌ صنعتي‌ راه‌ را براي‌ ورود به‌ عصر توليد انبوه‌ هموار ساخت‌ و آي‌ جي‌ تويودا و تااي‌ چي‌او هنو در شركت‌ تويوتا پيشگام‌ توليد انعطاف‌پذير شدند.

1دانلود مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير  به‌دنبال‌ آن‌ است‌ كه‌ بيان‌ كند توليد انعطاف‌پذير و كاركرد آن‌ چيست‌ و چگونه‌ مي‌توان‌ آن‌ را به‌ تمام‌ گوشه‌ و كنار جهان‌ برد، به‌گونه‌اي‌ كه‌ همگان‌ از آن‌ منتفع‌ شوند.

توليد انعطاف‌پذير چيست؟ شايد بهترين‌ راه‌ براي‌ تبيين‌ اين‌ سيستم‌ مقايسه‌ آن‌ با توليد دستي‌ و توليد انبوه‌ است.

‌ ‌يك‌ توليدگر دستي‌ از كارگران‌ بسيار ماهر و ابزارهاي‌ ساده‌ اما انعطاف‌پذير استفاده‌ مي‌كند تا دقيقاً‌ آنچه‌ را كه‌ مشتري‌ مي‌خواهد بسازد.

 

1دانلود مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير

                      1دانلود مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير

مزيت‌ رقابتي‌ توليد انعطاف‌پذير

‌ ‌يكي‌ از ارزشهاي‌ محيطي‌ در صحنه‌ رقابت‌ بين‌المللي، توانايي‌ خلق‌ مزيت‌ نسبي‌ و مزيت‌ رقابتي‌ در محيط‌ پويا و پرتحول‌ صنعت‌ امروزي‌ است.

در اين‌ رابطه‌ استفاده‌ از سيستم‌هاي‌ بهبوديافته‌ و منعطف‌ در محصولات‌ و فرآيند توليد مورد تاكيد بوده‌ و براي‌ نائل‌شدن‌ بدان‌ توجه‌ مستمر به‌ كيفيت‌ و نيازهاي‌ مشتريان‌ اجتناب‌ناپذير است.

1دانلود مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير نتیجه میگیرد:

بنابراين‌ براي‌ اينكه‌ سازمانها و به‌خصوص‌ شركتهاي‌ صنعتي‌ بتوانند به‌ محيط‌ پويا و پيچيده‌ خود پاسخ‌ بدهند، بايد قادر باشند كه‌ اين‌ ارزشهاي‌ محيطي‌ را وارد سازمان‌ كنند و با فراگيركردن‌ اجراي‌ مستمر، آن‌ را به‌صورت‌ يك‌ پيش‌ فرض‌ اساسي‌ و ارزش‌ درون‌ سازماني‌ درآورند.

به‌عبارتي‌ بهبود و نوآوري‌ و ايجاد انعطاف‌ در توليد كه‌ نوعي‌ تغيير استراتژيك‌ در يك‌ سازمان‌ است‌ را به‌عنوان‌ يك‌ ارزش‌ حياتي‌ به‌صورت‌ نهادي‌ درآورند.

‌ ‌در گذشته‌ تكنولوژي‌ و دانش‌ فني‌ در مورد طراحي‌ و توليد دو عامل‌ اصلي‌ در تعيين‌ توانايي‌ رقابت‌ شركتها به‌حساب‌ مي‌آمدند.

اما امروزه‌ نقش‌ تكنولوژي‌ ضعيف‌ گرديده‌ و موفقيت‌ به‌ معيارهاي‌ اثربخشي‌ هزينه، نظير كاهش‌ هزينه‌ امكانات، به‌روزكردن‌ تجهيزات‌ و نگهداري‌ نيروي‌ كار قوي‌ بستگي‌ دارد. توانايي‌ در تغيير و انجام‌ توليدات‌ متنوع، سود قابل‌ توجهي‌ را براي‌ توليدكنندگان‌ به‌همراه‌ خواهد داشت.

شركتهايي‌ كه‌ تكنولوژي‌ توليد انعطاف‌پذير را به‌ تكنولوژي‌ ساخت‌ سنتي‌ ترجيح‌ مي‌دهند، بهتر و سريع‌تر مي‌توانند در برابر تغييرات‌ بازار عكس‌العمل‌ نشان‌ دهند.

در جلب‌ رضايت‌ مشتريان‌ موفق‌تر هستند و بدين‌ترتيب‌ از درصد بالاي‌ سود برخوردار خواهند شد. تحقيقات‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ اتخاذ سياستهاي‌ درست‌ و به‌كارگيري‌ اصولي‌ تكنولوژي، تعيين‌كننده‌ توان‌ رقابتي‌ يك‌ سازمان‌ در آينده‌ است.

سياستي‌ كه‌ مبتني‌ بر تكنولوژي‌ توليد انعطاف‌پذير باشد سازمان‌ را قادر مي‌سازد تا بهترين‌ موفقيت‌ را در عرصه‌ مبارزه‌اي‌ كه‌ پيش‌رو دارد براي‌ خود فراهم‌ كند. توليد انعطاف‌پذير، سياست‌ نسبتاً‌ جديدي‌ است‌ كه‌ توسط‌ شركتهاي‌ موفق‌ براي‌ توسعه‌ و افزايش‌ رقابت‌ در بازار رقابتي‌ به‌كار گرفته‌ مي‌شود.

يك‌ شركت‌ با به‌كارگيري‌ توليد انعطاف‌پذير اين‌ امكان‌ را فراهم‌ مي‌كند كه‌ انواع‌ متنوعي‌ از محصولات‌ را متناسب‌ با نياز مشتريان‌ توليد كند. خانم‌ وود (WOOD) توليد انعطاف‌پذير را چنين‌ تعريف‌ كرده‌ است:

‌ ‌«دستيابي‌ به‌ تسهيلات‌ كلي‌ كه‌ نيازهاي‌ بازار در حال‌ تغيير را، در حداقل‌ زمان‌ ممكن‌ از تاريخ‌ ارائه‌ سفارش‌ تا مرحله‌ فروش‌ كالا با به‌كارگيري‌ سرمايه‌ كم‌ برآورده‌ سازد.»

‌ ‌توليد انعطاف‌پذير به‌ شركتها اين‌ امكان‌ را مي‌دهد كه‌ مراحل‌ توليد بين‌ توليد محصولات‌ متعدد را تغيير دهد.

و به‌طور سريع‌ و موثر پاسخگوي‌ نيازهاي‌ مشتريان‌ باشد. هرچند كه‌ به‌كارگيري‌ اين‌ روش‌ در برخي‌ از صنايع‌ امكان‌پذير نيست‌ ولي‌ عمده‌ شركتهاي‌ موفق‌ از جمله‌ صنايع‌ اتومبيل‌سازي‌ نسبت‌ به‌ اجراي‌ آن‌ اقدام‌ كرده‌اند.

مثالی در 1دانلود مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير اشاره شده است که:

‌ ‌براي‌ مثال‌ سازندگان‌ اتومبيل‌ در آمريكا و ژاپن‌ كه‌ تغيير خط‌ توليد براساس‌ توليد انعطاف‌پذير را دنبال‌ مي‌كنند، آنها را قادر كرده‌ است‌ كه‌ طرح‌ها و خطوط‌ توليد را به‌سرعت‌ و با هزينه‌هاي‌ بسيار كم‌ و در كمترين‌ زمان‌ تغيير دهند، كيفيت‌ توليدات‌ خود را افزايش‌ و هزينه‌هاي‌ توليد را كاهش‌ دهند.

و آن‌ را با سليقه‌هاي‌ مشتريان‌ سازش‌ دهند، تا بدين‌ترتيب‌ رضايت‌ آنان‌ را جلب‌ كنند. مثلاً‌ شركت‌ تويوتا درصدد است‌ كه‌ مدلهاي‌ جديدي‌ را به‌ خواست‌ و انتخاب‌ خود مشتري‌ از قبيل‌ نوع‌ رنگ‌ و ساير خصوصيات‌ در عرض‌ سه‌ روز تحويل‌ دهد.

شركت‌ فورد نيز در زمينه‌ تغيير خط‌ توليد و به‌كارگيري‌ شيوه‌هاي‌ انعطاف‌پذير و تجارب‌ ژاپني‌ها در ميان‌ شركتهاي‌ آمريكايي‌ پيشرو به‌شمار مي‌رود. فورد برنامه‌ تغييرات‌ و دگرگوني‌ در ابزار و امكانات‌ توليدي‌ خود را در سراسر جهان‌ به‌اجرا گذاشت.

در اين‌ زمينه‌ 28 ميليارد دلار صرف‌ به‌كارگيري‌ اتوماسيون‌ در توليد شد. تعداد كارگران‌ شركت‌ فورد در سراسر جهان‌ از 506 هزارو 500 نفر به‌ 390 هزار كاهش‌ يافت.

در يك‌ دوره‌ 9 ساله‌ تعداد روباتها در كارخانه‌هاي‌ فورد واقع‌ در آمريكاي‌ شمالي‌ از 326 به‌ 1300 روبات‌ افزايش‌ يافت‌ و از اين‌ طريق‌ 80 هزار كارگر ساعتي‌ و 16 هزار كارگر حقوق‌بگير جاي‌ خود را به‌ ماشين‌ها دادند.

تعداد كارگران‌ ساعتي‌ به‌ميزان‌ 47 درصد كاهش‌ يافت‌ و بهره‌وري‌ تا حد 57 درصد افزايش‌ پيدا كرد.

 

                                           مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير | 20 میشم

رفتار با مشتري‌

‌ ‌ طبق 1دانلود مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير هدف‌ يك‌ سازمان‌ موفق‌ اساساً‌ ايجاد و گسترش‌ يك‌ رابطه‌ درازمدت، محكم‌ و سودمند با مشتريان‌ از طريق‌ فراهم‌كردن‌ محصولاتي‌ با كيفيت‌ عالي‌ و ارائه‌ خدمات‌ موثر به‌ آنان‌ است.

‌ ‌شركتهايي‌ كه‌ براساس‌ استراتژي‌ توليد انعطاف‌پذير عمل‌ مي‌كنند نسبت‌ به‌ ساير شركتهاي‌ ديگر محصولات‌ با كيفيت‌ بهتري‌ توليد مي‌كنند. زيرا محصولات‌ آنها مطابق‌ با نياز مشتري‌ است.

از طرف‌ ديگر  1دانلود مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير نشان میدهد اساس‌ اين‌ استراتژي‌ براين‌ طرز تفكر قرار گرفته‌ است‌ كه‌ توليد محصول‌ مشتري‌پسند نياز به‌ ايجاد يك‌ رابطه‌ محكم‌ با مشتريان‌ است.

‌ ‌اغلب‌ اين‌ شركتها رضايت‌ مشتريان‌ را به‌عنوان‌ شاخص‌ موفقيت‌ درنظر مي‌گيرند. در اينگونه‌ شركتها ابتدا نيازهاي‌ مشتريان‌ را مشخص‌ مي‌كنند، سپس‌ كليه‌ امكانات‌ و منابع‌ را جهت‌ تامين‌ اين‌ نيازها فراهم‌ مي‌كنند.

‌ ‌مطالعات‌ آلدن‌ هاياشي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ سازندگان‌ توليد انبوه‌ بندرت‌ قادرند كه‌ در برابر نيازهاي‌ متنوع‌ مشتريان‌ عكس‌العمل‌ نشان‌ دهند و اغلب‌ آنان‌ داراي‌ اين‌ طرزتفكر هستند كه: «مي‌خواهي‌ بخواه، نمي‌خواهي‌ نخواه.» اساساً‌ در اينگونه‌ توليدات‌ روابط‌ بين‌ توليدكننده‌ و مصرف‌كننده‌ يك‌ رابطه‌ زورمدارانه‌ است.

به‌ اين‌ مفهوم‌ كه‌ در1دانلود مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير به آن پرداخته شده است توجه بفرمایید كارخانه‌ سعي‌ مي‌كند براي‌ همواركردن‌ توليد، كالاهايشان‌ را به‌ مشتريان‌ تحميل‌ كنند.

و هيچگونه‌ تعهد درازمدتي‌ از سوي‌ طرفين‌ وجود ندارد و اين‌ امر حس‌ بي‌اعتمادي‌ را به‌ حداكثر مي‌رساند.

‌ ‌آلدن‌ هاياشي‌ در توليد انعطاف‌پذير رفتار با مشتري‌ را باتوجه‌ به‌ سه‌ اصل‌ زير بيان‌ مي‌كند:

‌ ‌نخست‌ اينكه‌ سيستم‌ فروش‌ فعال‌ است‌ نه‌ منفعل‌ يعني‌ به‌جاي‌ اينكه‌ آنان‌ منتظر مشتري‌ باشند خود به‌سراغ‌ مشتريان‌ مي‌روند.

‌ ‌دوم‌ اينكه‌ مشتري‌ در نظر توليدكننده‌ انعطاف‌پذير جزء تفكيك‌ناپذير روند توليد است.

سوم‌ اينكه‌ سيستم، انعطاف‌پذير است‌ به‌اين‌ مفهوم‌ كه‌ كل‌ سيستم‌ فروش‌ به‌اندازه‌ سه‌ هفته‌ موجودي‌ كالا دارد كه‌ تازه‌ بيشتر آن‌ قبلاً‌ فروخته‌ شده‌ است.

 

توضیح از مقالات مشابه :

سیستم تولید انعطاف پذیر یکی از انواع تکنولوژیهای تولید است که در خدمت صنایع و سازمان هـای تولیـدی قـرار دارد . مزیـت کلیـدی ایـن سیسـتم انعطاف پذیری آن است . مقاله حاضر با عنوان » سیستم تولید انعطاف پذیر و تأثیر آن بر سودآوری شرکت مهیامـان « تنظـیم گردیـده اسـت . در راسـتای اهداف تحقیق فرضیه های زیر مطرح شده است .
-١ کاربرد سیستم تولید انعطاف پذیر موجب افزایش سودآوری در شرکت مهیامان می شود . -٢ تنـوع تولید ( محصول ) بر سودآوری شرکت مهیامان تأثیر مثبت دارد . -٣ کاهش ضایعات بر سودآوری شرکت مهیامان تأثیر مثبت دارد . -٤ بهبـود عملیـات تولید بر سودآوری شرکت مهیامان تأثیر مثبت دارد . -٥ کاهش هزینه عملیاتی تولید بر سودآوری شرکت مهیامان تأثیر مثبت دارد . روش تحقیق در مقاله توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از ابزاری چون کتابخانه و پرسشنامه برای جمـع آوری اطلاعـات اسـتفاده شـده اسـت . جامعـه آماری تحقیق شرکت مهیامان است که بخش تولید این سازمان قلمرو مکانی تحقیق را تشکیل می دهد . نوع مطالعه و شیوه محقق نمودن فرضیه ها به صورت استقرائی و اسنادی و از دو روش توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شـده اسـت .
آمارهـای توصـیفی نظیـر فراوانـی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی با توجه به سنجش داده ها و مفروضات آزمون های آماری از آزمون های t همبسته، آزمـون فریـدمن(X 2 )H0 تعریف شده و پس از آزمون، فرض H1 و H0 ، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است . برای فرضیه های تحقیق فرض مورد تأیید واقع نگردیده است . در پایان کلیه فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است و در سطح ٩٥ درصد اطمینان می توان اظهـار داشـت کـه کاربرد سیستم تولید انعطاف پذیر موجب افزایش سودآوری شرکت مهیامان شده است . با توجه به نتایج تحقیق، متغیرهـای مسـتقل تحقیـق کـه تنـوع تولید، کاهش ضایعات، بهبود عملیات تولید و کاهش هزینه عملیاتی تولید می باشند بر سودآوری شرکت مهیامان تأثیر مثبت دارند

 

 

                                           مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير | 20 میشم

مقاله سيستم هاي توليد انعطاف پذير | 20 میشم

 

 

 

منابع:گوگل

پروژه.کام

 

 

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط