غایت طبیعی و نسبت آن با غایت نهایی در نقد سوم کانت

غایت طبیعی و نسبت آن با غایت نهایی در نقد سوم کانت

غایت طبیعی و نسبت آن با غایت نهایی در نقد سوم کانت

غایت طبیعی و نسبت آن با غایت نهایی در نقد سوم کانت

چکیده
کانت در نقد قوه حکم طبیعت را به مثابه نظام غایات در نظر ‎میگیرد و برخلاف نظاام ّ علای معلولی و نگرش ‎مکانیستیای که در نقد عقل محض بر ‎فلسفهاش حاکم بود، غایتمندی و نگرش ‎غایتمحور مهمترین ویژگی سومین نقد کانت ‎مایشاود .فیلساوف کونیگسابرگی در مواجهه با طبیعت و بهویژه در ‎ارگانیسمها و موجودات جاندار و گیاهان به ماواردی ‎برمایخاورد که نگرش مکانیستی قادر به تبیین آن نبود؛

 

پس بدون اینکه منکر اصل ّ علیت شاود باه اصال غایتمندی در طبیعت متوسل شده و اولی را باه جهاان فنومناا و دومای را باه جهاان نومناا نسبت ‎میدهد و دلیل آن را هم این ‎میداند که انسان شهروند هر دو جهان است. غایت طبیعی یا موجاودات سااممند (ارگانیا )مهمتارین موجاوداتی هساتند کاه کانات باا نگرش ‎غایتمحور به آنها ‎میپردامد .آنها هم علت و هم معلو خود هستند و ام طرف دیگار تولیدکننده نوع خود بهشمار ‎میروند و همچنین بقاا و رشاد آنهاا ام طریا خودشاان انجاام مایشاود، باه ایان ترتیا کاه ماوادی ام خاار جا ‎مایکنناد و صاورت خودشاان را باه
آن ‎میدهند.


به نظر کانت واپسین غایت فقط میتواند انسان باشد؛ میرا اوست که توانایی توسعه غایات را دارد و با اراده انسان به مثابه موجودی اخلاقی است که طبیعت ‎مایتواناد غایتمناد باشاد و تعیین غایت به اختیار انسان، همان فرهنگ یا پرورش اسات و باه ایان واساهه باه طبیعات ارمش ‎میبخشد، وگرنه طبیعت و موجودات در آن عبث بودند.


هگل در نقد بر دیدگاه ارگانیستی کانت در طبیعت، بر آن است که احکام مهرحشده دربااره ارگانی و غایت طبیعی در نقد سوم ام جنبه استعلایی هستند و عینیتی در طبیعات ندارناد؛ بهدیگرسخن طبیعت به مثاباه غایات طبیعای و ارگانیسام غیرقابال شاناخت اسات و تصاور ارگانیسام در نقاد ساوم تنهاا کااربرد تنظیمای دارد و کااربرد تقاویمی نادارد؛ ام ساوی دیگار دانشمندان فیزی جدید معتقدند مجبور نیستیم که میاان دو نظریاه مکاانیکی و ارگاانیکی
یکی را برگزینیم؛ میرا در ذرات بنیادی همه اشیاء، حیاتی ارگانی وجود دارد.

غایت طبیعی و نسبت آن با غایت نهایی در نقد سوم کانت

منبع : بیست میشم

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط