رابطه بین سبکهای مدیریت کلاس درس با اشتیاق تحصیلی

رابطه بین سبکهای مدیریت کلاس درس با اشتیاق تحصیلی

رابطه بین سبکهای مدیریت کلاس درس با اشتیاق تحصیلی

 

 

موضوع :

رابطه بین سبکهای مدیریت کلاس درس و ادراک از محیط کلاس درس با اشتیاق تحصیلی دانش
آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر مسجدسلیمان

چکيده 


هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت کلاس درس و ادراک از محیط کلاس درس با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر مسجدسلیمان می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر مسجدسلیمان در سال تحصیلی 1397-98می باشد، که نمونه ای به حجم 265نفر از دانش آموزان، با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهای انتخاب شد.

 

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبکهای مدیریت کلاس درس ولفگانگ و گلیکمن ( ،)1986پرسشنامه فعالیت های کلاس من، جنتری و همکاران ( )2002و در نهایت از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکس و همکاران ( ،)2004استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت. یافته ها نشان داد که بین سبکهای مدیریت کلاس درس(بجزء سبک مداخله گر)

 

مقاله مرتبط :

بررسي رابطه سواد رسانه ای معلمان با گرایش به تفکر انتقادی آنان

بررسي رابطه سواد رسانه ای معلمان با گرایش به تفکر انتقادی آنان

با اشتیاق تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( .)p<0/01بین ادراک از محیط کلاس درس با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان رابطه ساده و معنادار وجود دارد ( .)p>0/01همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که این مدل توان پیش بینی 11/2درصد از اشتیاق تحصیلی گروه نمونه را بر مبنای دو متغیر سبکهای مدیریت کلاس درس و ادراک از محیط کلاس درس را دارا می باشد (.)p>0/01

 


کلمات کليدي: سبکهای مدیریت کلاس درس، ادراک از محیط کلاس درس، اشتیاق تحصیلی

 

رابطه بین سبکهای مدیریت کلاس درس با اشتیاق تحصیلی


1.مقدمه


این مفهوم اشتیاق تحصیلی در دهه های اخیر توجه زیادی به خود جذب کرده است. این مفهوم سازهای است که برای یادگیری بسیار مهم است؛ تاجایی که آن را یک عامل مهم یادگیری می دانند (زینگیر .)2008 ، 1اشتیاق تحصیلی به میزان انرژیای که یک فراگیر برای انجام کارهای تحصیلی خود صرف میکند و نیز میزان اثربخشی و کارایی حاصلشده اطلاق میشود (نعامی و پیریایی، )1391؛ «اشتیاق تحصیلی» همچنین باعث مشارکت مؤثر در فعالیتهای مدرسه، شرکت در فعالیتهای کلاسی، سازگاری با فرهنگ مدرسه و رابطة مناسب با معلمان و سایر دانشآموزان میشود (توحیدفر، .).

 

رابطه بین سبکهای مدیریت کلاس درس با اشتیاق تحصیلی

 

 

منبع : دانشنامه فارسی

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط