دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

               دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

موضوع جزوه:دینامیک

نوع فایل : پی دی اف pdf

فایل مورد نظردر قالب pdf  با حجم 7.27مگابایت می باشد. دوستان گرامی و دانشجویان  ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانید این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم از سایت بیست میشم تهیه بفرمائید.

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

        دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

دینامیک حرکت (MOtion Dynamics)

دید کلی

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی) بیان میدارد در حالت کلی حرکت یک ذره از دو دیدگاه مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد به بیان دیگر می‌توان گفت، بطور کلی مکانیک کلاسیک که در آن حرکت اجسام مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، شامل دو قسمت سینماتیک و دینامیک است .

در بخش سینماتیک از علت حرکت بخشی به میان نمی‌آید و حرکت بدون توجه به عامل ایجاد کننده آن بررسی می‌شود. بنابراین در سینماتیک حرکت بحث بیشتر جنبه هندسی دارد.

اما در دینامیک علتهای حرکت مورد توجه قرار می‌گیرند. یعنی هر ذره یا جسم همواره در ارتباط با محیط اطراف خود و متأثر از آنها فرض می‌شود محیط اطراف حرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به عنوان مثال فرض کنید، جسمی با جرم معین بر روی یک سطح افقی در حال لغزش است. در این مثال سطح افقی به عنوان یکی از محیطهای اطراف جسم با اعمال نیروی اصطکاک در مقابل حرکت جسم مقاومت می‌کند.

 

 

 

 

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

 

عوامل مؤثر بر حرکت

حرکت یک ذره معین را ماهیت و آرایش اجسام دیگری که محیط ذره را تشکیل می‌دهند، مشخص می‌کند. تأثیر محیط اطراف بر حرکت ذره با اعمال نیرو صورت می‌گیرد. بنابراین مهمترین عاملی که در حرکت ذره باید مورد توجه قرار گیرد، نیروهای وارد بر ذره و قوانین حاکم بر این نیروها می‌باشد.

قوانین حرکت

در قلمرو مکانیک کلاسیک ، یعنی در سرعتهای کوچکتر از سرعت نور حرکت اجسام مختلف بر اساس قوانین حرکت نیوتن بطور کامل قابل تشریح است. این قوانین عبارتند از:

قانون اول

این قانون که در واقع بیانی در مورد چارچوبهای مرجع می‌باشد، به این صورت بیان می‌شود هر جسم که در حال سکون ، یا در حالت حرکت یکنواخت در امتداد خط مستقیم باشد، به همان حال باقی می‌ماند مگر آنکه در اثر نیروهای خارجی مجبور به تغییر آن حالت شود.

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

قانون دوم

این قانون به صورتهای مختلف بیان می‌شود که یکی از آنها بر اساس تعریف اندازه حرکت خطی و دیگری برای تعریف شتاب حرکت می‌باشد.

در حالت اول چنین گفته می‌شود که میزان تغییر اندازه حرکت خطی یک جسم ، با نیروی وارد بر آن متناسب و هم جهت می‌باشد. اما بر اساس تعریف شتاب گفته می‌شود که هر گاه بر جسمی نیرویی وارد شود جسم در راستای آن نیرو ، شتاب می‌گیرد که اندازه آن نیرو متناسب است.

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

 

 

جزوه دینامیک

جزوه دینامیک

قانون سوم

این قانون که تحت عنوان قانون عمل و عکس‌العمل معروف است، حتی در بعضی از رفتارهای اجتماعی نیز مصداق دارد. بیان قانون سوم به این صورت است که هر عملی را عکس‌العملی است که همواره با آن برابر بوده و در خلاف جهت آت قرار دارد.

به عنوان مثال هنگام راه رفتن در روی زمین ، نیرویی از جانب و به طرف جلو بر ما وارد می‌شود که سبب حرکت ما به سمت جلو می‌شود، برعکس ما نیز بر زمین نیرو وارد کرده و آن را به سمت عقب می‌رانیم. ولی چون جرم زمین در مقایسه با جرم ما خیلی زیاد است، حرکت زمین به سمت عقب نامحسوس است.

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

قضیه کار و انرژی

در مکانیک برخلاف آنچه در بین عامه رایج است، واژۀ کار زمانی به کار می‌رود که بر روی جسمی نیرویی اعمال شده و آن را جابجا کند ، و یا موجب تغییر در حرکت آن شود.

بنابراین در دینامیک حرکت کار مفهوم با ارزشی است. اما کار به دو صورت می‌تواند بر روی جسم انجام شود. فرض کنید‌، جسمی با سرعت معین در حال حرکت است‌، اگر بر روی جسم کار انجام شود، این کار یا می‌تواند سرعت حرکت جسم را افزایش دهد و یا اینکه مانع حرکت شده و سرعت جسم را کاهش دهد.

در حالت اول که سرعت جسم افزایش پیدا می‌کند، اصطلاحا گفته می‌شود که کار انجام شده ، سبب ذخیره انرژی در جسم می‌شود. اما در حالت دوم ما با صرف انرژی و انجام کار ، سرعت جسم را کاهش می‌دهیم.

از اینرو انرژیی که وابسته به سرعت جسم بوده و انرژی جنبشی نام دارد، تعریف می‌شود و قضیه کار و انرژی جنبشی بیان می‌کند که کار انجام شده بر روی جسم متناسب با تغییر انرژی جنبشی آن است.

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

مکانیک لاگرانژی و حرکت جسم صلب

حرکت ذره یک حالت تقریباً ایده آل و آرمانی از حرکت واقعی اجسام در فضای سه بعدی است. یعنی در بعضی موارد ، تقریب حرکت جسم به عنوان یک ذره نمی تواند مفید واقع باشد.

بنابراین در حالت کلی جسم به صورت یک جسم صلب در فضا در نظر گرفته می‌شود و با تعریف مختصات تعمیم یافته (که متناسب با نوع حرکت بعد آن معین می شود ) و نیروهای تعمیم یافته و با استفاده از معادلات لاگرانژ حرکت جسم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معادلات لاگرانژ و یا به بیان بهتر فرمولبندی مکانیک لاگرانژ نسبت به مکانیک نیوتنی (بر اساس قوانین نیوتن) حالت کلی‌تر و کاملتری می‌باشد.

در مکانیک لاگرانژی ابتدا کمیتی به عنوان لاگرانژی (و یا هامیلتونین که برابر با تفاضل انرژی پتانسیل از انرژی جنبشی است) که به صورت مجموع انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل جسم تعریف می‌شود، محاسبه می‌گردد.

و با قرار دادن آن در معادلات لاگرانژ ، معادله حرکت جسم حاصل می‌شود.

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

                       دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

دینامیک چیست؟

درس دینامیک از بنیادی ترین دروس رشته مهندسی مکانیک است که کاربرد های وسیعی در اغلب رشته های مهندسی دارد. این درس به شکل عمومی به موضوع حرکت می پردازد.

دینامیک به بررسی حرکت ذرات و همچنین اجسام صلب می پردازد. موضوع اصلی مورد بررسی در حرکت هر ذره و یا جسم نیز تغییرات سرعت ، شتاب و همچنین اثر نیروها و گشتاور های خارجی بر این تغییرات می باشد.

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

موضوع درس دینامیک

در این درس دانشجویان با مفاهیمی چون سرعت ، شتاب ، نیرو ، گشتاور ، انرژی جنبشی ، انرژی پتانسیل ، اندازه حرکت خطی و زاویه ای ، ضربه خطی و زاویه ای ، سرعت و شتاب نسبی ، سرعت و شتاب زاویه ای ، مرکز آنی دوران و ممان اینرسی جرمی آشنا می شوند و از این مفاهیم در تحلیل حرکت ذرات و اجسام استفاده می کنند.

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

اهمیت درس دینامیک

می توان درس دینامیک را مهم ترین درس دوره کارشناسی مهندسی مکانیک دانست. به همین دلیل است که پیش نیاز درس هایی مثل ترمودینامیک ، مکانیک سیالات ، طراحی مکانیزم ها و حتی طراحی اجزای ماشین ، درس دینامیک است.

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

 

 

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی) از سایت بیست میشم

کاربردهای درس دینامیک

در تمامی صنایع مرتبط با مهندسی مکانیک تحلیل حرکتی قطعات صنعتی ، ماشین ها ، مکانیزم ها و دستگاه های تولید شده اهمیت بسیاری دارد و کاربرد درس دینامیک در آن مشهود است.

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

سرفصل های تفصیلی سرفصل دینامیک

بخش اول : دینامیک ذرات

فصل یک : آشنایی با دینامیک

تاریخچه و کاربرد مدرن دینامیک

 • تاریخچه دینامیک
 • کاربرد دینامیک

مفاهیم پایه

قوانین نیوتن

یکاها

گرانش

 • اثر ارتفاع
 • اثر چرخش زمین
 • مقداراستاندارد g
 • وزن ظاهری

ابعاد

حل مسائل دینامیک

 • تقریب در مدول ریاضی
 • روش حمله
 • کاربرد اصول پایه
 • راه حل عددی و راه حل نمادی

فصل دوم : دینامیک ذرات

 • حرکت ذره
 • انتخاب دستگاه مختصات

حرکت راست خط

 • سرعت و شتاب
 • تفسیر ترسیمی
 • انتگرل گیری تحلیلی

حرکت خمیده خطی صفحه ای

 • سرعت
 • شتاب
 • تجسم حرکت

مختصات قائم ( x-y )

 • نمایش برداری
 • حرکت پرتابه

مختصات قائم و مماسی ( n-t )

 • سرعت و شتاب
 • تعبیر هندسی
 • حرکت دایره ای

مختصات قطبی ( r-θ )

 • مشتق زمانی بردار یکه
 • سرعت
 • شتاب
 • تعبیر هندسی
 • حرکت دایره ای

حرکت خمیده خطی فضایی

 • مختصات قائم ( x-y-z )
 • مختصات استوانه ای ( r-θ-z )
 • مختصات کروی ( R-θ-ϕ)

حرکت نسبی ( محور انتقال یابنده )

 • انتخاب دستگاه مختصات
 • نمایش برداری

حرکت مقید ذرات متصل به هم

 • یک درجه آزادی
 • دو درجه آزادی

فصل سوم : سینتیک ذرات

قسمت الف : نیرو ، جرم و شتاب

قانون دوم نیوتن

 • دستگاه لخت
 • سیستم یکاها
 • یکای نیرو و جرم

معادله حرکت و حل مسئله

 • دو نوع مسئله دینامیک
 • حرکت مقید و حرکت نامقید
 • نمودار جسم آزاد

حرکت راست خط

حرکت خمیده خطی

قسمت ب : کار و انرژی

کار و انرژی جنبشی

 • تعریف کار
 • یکای کار
 • محاسبه کار
 • چند مثال از کار
 • کار و حرکت خمیده خطی
 • اصل کار و انرژی جنبشی
 • مزایای روش کار – انرژی
 • توان
 • بازده

انرژی پتانسیل

 • انرژی پتانسیل گرانشی
 • انرژی پتانسیل کش سان
 • معادله کار – انرژی
 • میدان نیروی پایستار

قسمت ج : ضربه و اندازه حرکت

ضربه خطی و اندازه حرکت خطی

 • اصل ضربه – اندازه حرکت خطی
 • پایستگی اندازه حرکت خطی

ضربه زاویه ای و اندازه حرکت زاویه ای

 • آهنگ تغییر اندازه حرکت زاویه ای
 • اصل ضربه – اندازه حرکت زاویه ای
 • کاربرد حرکت صفحه ای
 • پایستگی اندازه حرکت زاویه ای

کاربرد خاص

برخورد

 • برخورد مرکزی مستقیم
 • ضریب استرداد
 • اتلاف انرژی در حین برخورد
 • برخورد مرکزی مایل
 • حرکت با نیروی مرکزی
 • حرکت یک جسم تنها
 • مقاطع مخروطی
 • تحلیل انرژی
 • خلاصه فرض
 • مسئله دو جسمی آشفته
 • مسئله دوجسمی مفید
 • حرکت نسبی
 • معادله حرکت نسبی
 • اصل دالامبر
 • دستگاه غیر چرخان سرعت ثابت

فصل چهارم : سینتیک سیستم ذرات

تعمیم قانون دوم نیوتن

کار – انرژی

 • رابطه کار – انرژی
 • عبارت انرژی سینتیک

ضربه – اندازه حرکت

 • اندازه حرکت خطی
 • اندازه حرکت زاویه ای

پایستگی انرژی و اندازه حرکت

 • پایستگی انرژی
 • پایستگی اندازه حرکت

جریان جرمی پایا

 • تحلیل جریان در ظرفی صلب
 • تحلیل نموی
 • اندازه حرکت زاویه ای در سیستم جریان پایا

جرم متغییر

 • معادله حرکت
 • رهیافت جانشین
 • کاربرد در پیشرانی موشک

 

بخش دوم : دینامیک اجسام صلب

 

فصل پنجم : سینماتیک صفحه ای اجسام صلب

 • فرض جسم صلب
 • حرکت صفحه ای

چرخش

 • روابط حرکت زاویه ای
 • چرخش حول محور ثابت

حرکت مطلق

سرعت نسبی

 • سرعت نسبی ناشی از چرخش
 • تفسیر معادله سرعت نسبی
 • حل معادله سرعت نسبی

مرکز آنی سرعت صفر

 • تعیین مرکز آنی
 • حرکت مرکز آنی

شتاب نسبی

 • شتاب نسبی ناشی از چرخش
 • تفسیر معادله شتاب نسبی
 • حل معادله شتاب نسبی

حرکت نسبت به محور چرخان

 • مشتق بردار یکه نسبت به زمان
 • سرعت نسبی
 • تبدیل مشتق زمانی
 • شتاب نسبی
 • شتاب کوریولیس
 • مقایسه دستگاه چرخان و غیر چرخان

فصل ششم : سینتیک صفحه ای اجسام صلب

 • زمینه مطالعه سینتیک
 • سازمان فصل

قسمت الف : نیرو ، جرم و شتاب

معادله کلی حرکت

 • معادله حرکت صفحه
 • روش دیگر به دست آوردن معادله حرکت صفحه ای
 • معادله لنگر جانشین
 • حرکت نامقید و حرکت مقید
 • سیستم اجسام متصل به هم
 • روش تحلیل

انتقال

چرخش حول محور ثابت

حرکت صفحه ای کلی

 • حل مسائل حرکت صفحه ای

قسمت ب : کار و انرژی

رابطه کار – انرژی

 • کار نیرو و کوپل
 • انرژی جنبشی
 • انرژی پتانسیل و معادله کار – انرژی
 • توان

محاسبه شتاب با استفاده از رابطه کار – انرژی

 • معادله کار – انرژی برای حرکت جزئی

قسمت ج : ضربه و اندازه حرکت

معادله ضربه – اندازه حرکت

 • اندازه حرکت خطی
 • اندازه حرکت زاویه ای
 • اجسام صلب متصل به هم
 • پایستگی اندازه حرکت
 • برخورد اجسام صلب

فصل هفتم : آشنایی با دینامیک سه بعدی اجسام صلب

 

دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

قسمت الف : سینماتیک

انتقال

چرخش حول محور ثابت

حرکت در صفحات موازی

چرخش حول نقطه ثابت

 • چرخش و بردار واقعی
 • محور آنی چرخش
 • مخروط غلتان ومخروط پایه
 • شتاب زویه ای

حرکت کلی

 • محور مرجع انتقالی
 • محور مختصات چرخان

قسمت ب : سینتیک

اندازه حرکت زاویه ای

 • لنگر و حاصل ضرب لختی
 • محور اصلی
 • اصل انتقال برای اندازه حرکت زاویه ای

انرژی جنبشی

معادله اندازه حرکت وانرژی

 • معادله اندازه حرکت
 • معادله انرژی

حرکت در صفحه موزای

حرکت چرخش نمایی : تقدیم پایا

 • رهیافت ساده
 • تحلیل تفصیلی
 • حرکت تقدیمی حالت پایا
 • حرکت تقدیمی پایا با لنگر صفر

فصل هشتم : ارتعاش و پاسخ زمانی

ارتعاش آزاد ذرات

 • معادله حرکت برای ارتعاش آزاد نامیرا
 • جواب مسئله ارتعاش آزاد نامیرا
 • نمایش ترسیمی حرکت
 • وضعیت تعادل مرجع
 • معادله حرکت برای ارتعاش آزاد نامیرا
 • جواب مسئله ارتعاش آزاد نامیرا
 • انواع حرکت میرا
 • تعیین میرایی با آزمایش

ارتعاش وادانسته ذرات

 • تحریک همساز
 • تحریک پایه
 • ارتعاش واداشته نامیرا
 • ارتعاش واداشته میرا
 • ضریب بزرگ نمایی و زایه فاز
 • کاربرد
 • قیاس مدار الکتریکی

ارتعاش اجسام صلب

 • ارتعاش چرخشی میله
 • همتای چرخشی ارتعاش انتقالی
 • روش انرژی
 • تعیین معادله حرکت
 • تعیین بسامد ارتعاش

ضمائم

قسمت الف : لنگر لختی سطح

قسمت ب : لنگر لختی جرم

لنگر لختی حول یک محور

 • شعاع چرخش
 • انتقال محورها
 • اجسام مرکب

حاصل ضرب لختی

 • محوراصلی لختی
 • قسمت ج : چند مطلب برگزیده از ریاضی
 • هندسه مسطحه
 • هندسه فضایی
 • روابط جبری
 • هندسه تحلیلی
 • مثلثات
 • عملیات برداری
 • سری
 • مشتق
 • انتگرال
 • روش نیوتن برای معادلات دشوار
 • چند روش انتگرال گیری عددی

قسمت د : جداول سودمند

 • خواص فیزیکی
 • ثابت منظومه شمسی
 • خواص اشکال مسطح
 • خواص اجسام فضایی همگن

       دانلود 1 جزوه دینامیک(فنی مهندسی)

از این که تا پایان متن با ما همراه بودید سپاسگزاریم.
منبع:گوگل

1 دقیقه ای

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
 • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
 • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
 • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
 • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط