دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

 

فایل مورد نظردر قالب pdf  با حجم 8.60 مگابایت می باشد. دوستان گرامی و دانشجویان ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانید این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم از سایت بیست میشم تهیه بفرمائید.

 

 

دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

   دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

 

دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

   دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

 

 

دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

  دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

 

 

 

دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

 

دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

 

 

کتاب شیمی آلی موریسون بوید ( فارسی )

شامل 800 صفحه PDF

جلد اول

تاریخچه

دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم بیان دارد واژه غلط انداز ” آلی ” باقیمانده از روزگاری است که ترکیبهای شیمیایی را ، بسته به این که از چه محلی منشاء گرفته باشند، به دو طبقه غیر آلی و آلی تقسیم می‌کردند.

ترکیبهای غیر آلی ، ترکیبهایی بودند که از مواد معدنی بدست می‌آمدند. ترکیبات آلی ، ترکیبهایی بودند که از منابع گیاهی یا حیوانی ، یعنی از مواد تولید شده به وسیله ارگانیسمهای زنده بدست می‌آمدند.

در حقیقت تا حدود سال 1950، بسیاری از شیمیدانها تصور می‌کردند که ترکیبات آلی باید در ارگانیسم های زنده بوجود آیند و در نتیجه ، هرگز نمی‌توان آنها را از مواد غیر آلی تهیه کرد.

ترکیبهایی که از منابع آلی بدست می آمدند، یک چیز مشترک داشتند: همه آنها دارای عنصر کربن بودند. حتی بعد از آن که روشن شد این ترکیبها الزاما نباید از منابع زنده به دست آیند، بلکه می‌توان آنها را در آزمایشگاه نیز تهیه کرد.

بهتر آن دیدند که برای توصیف آنها و ترکیبهایی مانند آنها ، همچنان از واژه آلی استفاده کنند. تقسیم ترکیبها به غیر آلی و آلی تا به امروز همچنان محفوظ مانده است.

ساختار و خواص
متان
آلکانها
شیمی فضایی I
آلکیل هالیدها
الکلها و اترها
اترها
نقش حلال
آلکنها I. ساختار و تهیه. حذف
آلکنها II. واکنشهای پیوند دوگانۀ کربن – کربن
شیمی فضایی II. واکنشهای فضاگزین و فضاویژه
مزدوج شدن و رزونانس. در انها
آلکینها

 

 

 دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

 

انواع ترکیبات آلی در شیمی آلی

دو نوع دسته بندی برای انواع ترکیبات آلی وجود دارد. در یکی از این دسته بندی ها بر اساس ساختار این مولکول ها به دو دسته ترکیبات حلقوی (آروماتیک) و غیر حلقوی (آلیفاتیک) تقسیم بندی می شوند. یک مثال آشنا برای ترکیبات آروماتیک بنزن است.

در شیمی خصلت آروماتیسیته به ترکیباتی با ساختار حلقوی و مسطح که دارای رزونانس با پیوندهای پای هستند داده می شود.

این ترکیبات بسیار پایدار بوده و معمولا معطر هستند. از ترکیبات آلیفاتیک نیز می توان به انواع هیدروکربن های زنجیری شامل آلکان، آلکن و آلکین، و همچنین سیکلو  آلکان ها اشاره کرد.

در دسته بندی دیگر، ترکیبات آلی را بر اساس نوع اتم های به کار رفته در آن ها به چهار دسته هیدروکربن های ساده، اکسیژن دار، نیتروزن دار، اکسیژن و نیتروژن دار تقسیم می کنند.

 

 

 دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

 

انواع هیدروکربن ها

کربن ها متناسب با تعداد پیوندی که در یک مولکول با کربن دیگر دارند شماره گذاری می شوند. اگر کربن به یک کربن دیگر متصل باشد، نوع اول گفته می شود. اگر به دو کربن دیگر متصل شود نوع دوم و اگر به سه کربن دیگر متصل شود نوع سوم نامیده می شود.

اگر در ترکیبی هر کربنی فقط به دو کربن دیگر متصل شده باشد آن را کربن بدون شاخه (زنجیری) می گویند. حال اگر در یک مولکول حداقل یک کربن با بیش از دو کربن پیوند داشته باشد آن ترکیب شاخه دار می شود.

براستی چه ویژگی خاصی در ترکیبهای کربن وجود دارد که لازم است آنها را از ترکیبهای یکصد و چند عنصر دیگر جدول تناوبی جدا کنیم؟ دست کم ، بخشی از پاسخ چنین است: ترکیبهای بسیار زیادی از کربن وجود دارد و مولکول آنها می‌تواند بسیار بزرگ و بسیار پیچیده باشد. شمار ترکیبهای کربن‌دار ، چندین برابر ترکیبهایی است که کربن ندارند.

این ترکیبهای آلی را به خانواده هایی تقسیم می‌کنند که معمولا در ترکیبهای غیرآلی ، همانندی برایشان وجود ندارد.

بعضی از مولکولهای شناخته شده آلی ، هزاران اتم دارند و آرایش اتمها در مولکولهای نسبتا کوچک ممکن است بسیار پیچیده باشد. یکی از دشواریهای اساسی شیمی آلی ، یافتن چگونگی آرایش اتمها در مولکولها ، یعنی تعیین ساختار این ترکیبهاست.

 

 

 

 دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

 

ویژگی ها ترکیبات آلی

ترکیبات آلی اساس زندگی روی زمین است و اکثر مواد شیمیایی شناخته شده در این دسته قرار دارند.

وجود الگوهایی در پیوند چهارگانه کربن با سایر اتم ها، پیوند یگانه، دوگانه و سه گانه، ساختارهایی با الکترون های جدا شده ترکیبات آلی را بسیار متنوع و دامنه کاربرد آن ها را گسترش داده است. خصوصیات فیزیکی این مواد شامل انواع ویژگی های کمی و کیفی می باشد: خواص کمی شامل نقطه ذوب، نقطه جوش و ضریب شکست بوده و خواص کیفی شامل بو، غلظت، حلالیت و رنگ است.

 

 

 دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

 

خواص ذوب و جوش

ترکیبات آلی معمولا در دمای معینی ذوب می شوند و اکثر آن ها در دمای معین می جوشند (برخی ترکیبات قبل از رسیدن به نقطه جوش تخریب می شوند). نقطه ذوب و جوش اطلاعات مهمی را در مورد خلوص این ترکیبات و هویت آن ها ایجاد می کنند.

این ویژگی ها با مواردی مانند میزان قطبیت مولکول ها و جرم مولکولی مرتبط هستند. پایداری اغلب این ترکیبات بیشتر از دمای 300 درجه نیست اما برخی از ترکیبات وجود دارند که در دماهای بالاتر نیز پایدارند.

 

 

 دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

 

حلالیت

ترکیبات آلی خنثی بیشتر آبگریز هستند. هرچه میزان تقارن این مولکول ها بیشتر باشد، خصلت آبگریزی آن ها نیز بیشتر خواهد بود. این بدان معناست که حلالیت بسیار کمی در آب نسبت به دیگر حلال های آلی دارند. البته استثناهایی نیز وجود دارد.

ترکیبات حاوی گروه های یونیزه، الکل ها، آمین ها و کربوکسیلیک اسیدها که می توانند پیوند هیدروژنی ایجاد کنند، حلالیت بیشتری در آب دارند. اما به طور کلی این ترکیبات تمایل زیادی به حل شدن در حلال های آلی دارند.

 

 

 دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

 

نامگذاری ترکیبات آلی در شیمی آلی

نامگذاری مولکول های آلی به دو روش سیستماتیک (آیوپاک) و غیرسیستماتیک صورت می گیرد.

روش قدیمی

این روش نامگذاری بسیار قدیمی و ناقص است و از از قانون خاصی پیروی نمی کند. اما در گذشته برای ترکیبات نام های اختصاصی می گذاشتند. در ادامه با نحوه نامگذاری آن ها آشنا خواهیم شد.

 • اگر آلکان بدون شاخه باشد نام آلکان متناسب با تعداد کربن آن ذکر می شود مانند متان، هپتان، بوتان
 • در صورتی که آلکان شاخه دار باشد از پیشوند + آلکان استفاده می شود مانند ایزوپروپان، نئوپنتان
 • برای ترکیبات مونوهالوژنه از قاعده آلکیل + هالید استفاده می شود مانند بوتیل کلرید

 

روش آیوپاک

این روش یک روش جهانی برای نامگذاری ترکیبات شیمی است و مدت هاست که بجای نامگذاری قدیمی از آن استفاده می شود.

نام گذاری آلکان های بدون شاخه

اگر هیدروکربن از نوع بدون شاخه باشد در روش آیوپاک ابتدا باید تعداد اتم های کربن در زنجیره اصلی را به دست آوریم و سپس به انتهای آن “ان” اضافه می کنیم. تعداد کربن ها به صورت زیر بیان می شود:

1= مِت 2= اِت 3= پروپ 4= بوت 5= پنت 6= هگز 7= هپت 8= اّکت 9= نون 10= دِک

مثال:             CH3-CH2-CH2-CH2-CH                                                                  

این هیدروکربن اشباع شده است و تعداد کربن های آن پنج عدد است.لفظ «پنت + ان» بکاربرده می شود و بنابراین با نام “پنتان” ذکر می شود.

 

نام گذاری آلکان های شاخه دار

اگر آلکان از نوع شاخه دار باشد از روش زیر برای نامگذاری استفاده می شود:

 • بلندترین زنجیر را به عنوان زنجیر اصلی انتخاب می کنیم. بلندترین زنجیر، زنجیری است که با یک کربن نوع اول شروع و به یک کربن نوع اول ختم شود.
 • ساختار گسترده مولکول را رسم می کنیم به طوری که همه کربن ها اندیس یک داشته باشند.
 • کربن هایی که در زنیجر اصلی قرار نمی گیرند را شاخه در نظر می گیریم.
 • حال شروه به شمردن کربن ها می کنیم از سمتی که به اولین شاخ نزدیک تر باشد. دقت کنید که مجموع تعداد شاخه ها در نهایت باید کمترین مقدار باشد.
 • نام آلکان را به صورت «شماره کربن محل اتصال شاخه + نام آلکیلی شاخه + نام زنجیر اصلی بصورت آلکان»

تعریف آلکیل: به آلکانی که یک هیدروژن خود را به صورت رادیکالی از دست داده باشد آلکیل گفته می شود. آلکیل ها در واقع  رادیکال آلکان هستند و به علت نوع رادیکالی بودنشان بسیار فعال و واکنش پذیر می باشند.

 

 دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

 

طبقه بندی ترکیبات در شیمی آلی

گروه های عاملی

گروه های معینی از مولکول ها هستند که خواص یک مولکول را تغییر می دهند. باعث می شوند مولکول در واکنش های شیمیایی ویژه همان گروه عاملی شرکت کنند. به عنوان مثال آلدهید ها در واکنش های اکسایش و کاهش شرکت می کنند.

بنابراین هر مولکولی که این گروه عاملی را داشته باشد می تواند در این واکنش ها شرکت کنند. این ترکیبات تاثیر بسیاری بر خواص فیزیکی و شیمیایی دارند.

اکثرا دارای هترواتم هستند و از جمله آن ها می توان به الکل، استر، کربوکسیلیک اسید، آمین و… اشاره کرد. این مولکول ها به علت خاصیت الکترونگاتیوی ای که دارند مولکول را اسیدی تر یا قلیایی تر می کنند.

ترکیبات آلیفاتیک

ترکیبات آلیفاتیک به سه گروه آلکان، آلکن و آلکین تقسیم بندی می شوند. آلکان ها دارای پیوند یگانه و اشباع هستند.

در آلکن ها پیوند کربن-کربن دوگانه است و در آلکین ها نوع پیوند سه گانه است. همچنین به صورت حلقوی (اشباع و غیر اشباع) نیز می توان آن ها یافت. کوچکترین حلقه سیکلو آلکان ها سیکلو پروپان است.

ترکیبات آروماتیک

هیدرکربن های آروماتیک حاوی پیوند دوگانه مزدوج هستند. یکی از مهم ترین مثال ها در این زمینه بنزن است که ساختار آن اولین بار توسط ککول پیشنهاد شد.

حال اگر گروه عاملی بر روی حلقه آروماتیک باشد نیز بر خواص آن تاثیر می گذارد. این ترکیبات تمایلی برای انجام واکنش شیمیایی نشان نمی دهند بجز واکنش های جانشینی که به طور عمده بر روی این ترکیبات صورت می گیرد.

ترکیبات هتروسایکلیک

نوعی از ترکیبات آلی حلقوی هستند که اتم های سازنده حلقه از دو یا چند اتم مختلف تشکیل شده باشند مانند پیریدین، تتراهیدرو فوران و ایزوتیازولین. هترواتم های موجود در این حلقه ها معمولا اکسیژن، نیتروژن و گوگرد هستند.

ترکیبات هتروسایکلیک به طور گسترده ای در سنتز ترکیبات آلی به عنوان حلال و واکنشگر مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

 دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

 

پلیمرها

یکی از مهم ترین ویژگی کربن ها این است که می توانند به تعداد زیاد به هم متصل شوند و زنجیر یا شبکه ای بلند از کربن را ایجاد کنند.

فرآیند اتصال کربن ها به یکدیگر را پلیمریزاسیون و زنجیر یا شبکه ایجاد شده را پلیمر می گویند. همچنین به هریک از واحدهای کربنی شرکت کننده در تشکیل زنجیر کربنی، مونومر می گویند. دو گروه مهم از پلیمرها، نوع سنتزی و زیستی می باشد.

از جمله پلیمرهای سنتزی می توان به پلاستیک هایی که روزانه از آن استفاده می کنیم اشاره کنیم. پلیمرهای طبیعی نیز که در بدن خود داریم مانند پروتئین ها، آمینو اسید و …

 

 

 دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

 

واکنش های شیمی آلی

واکنش های شیمی آلی واکنش های شیمیایی هستند که در آن ها ترکیبات آلی به عنوان واکنشگر مورد استفاده قرار می گیرند.

در بسیاری از این واکنش ها، این گروه های عاملی هستند که در واکنش شرکت می کنند.

نظریه کلی این واکنش ها شامل تجزیه و تحلیل دقیق ویژگی هایی از قبیل تمایل الکترون در اتم ها، قدرت پیوندها و ممانعت فضایی است.

این عوامل می توانند پایداری نسبی حدواسط های واکنشی کوتاه مدت را که معمولاً مستقیماً مسیر واکنش را تعیین می کنند ، تعیین کنند. به طور کلی این ترکیبات می توانند انواع واکنش های جانشینی نوکلئوفیلی، الکتروفیلی، اکساییش و کاهش و… را انجام دهند.

 

 

 دانلود کتاب شیمی آلی موریسون بوید | 20 میشم

 

کاربرد شیمی آلی در زندگی

شیمی آلی همه جوانب زندگی ما را فراگرفته و وجود آن در زندگی مان ملموس است. همین لباسی که هر روز به تن می کنید از الیاف طبیعی مانند سلولز و مصنوعی مانند نایلون ساخته می شود.

مواد غذایی که مصرف می کنید همه دارای ترکیبات آلی هستند مانند پروتئین و هیدروکربن. وقتی بیمار می شوید و برای درمان به دارو نیاز پیدا می کنید، در همه این داروها ترکیبات آلی مورد استفاده قرار گرفته است.

بسیاری از این مثال ها می توان بیان کرد تا به اهمیت شیمی آلی  و کاربرد آن در زندگی پی ببریم.

 

 

از این که تا پایان متن با ما همراه بودید سپاسگزاریم.
منبع:گوگل
محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
 • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
 • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
 • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
 • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط