بررسی اثرات مخرب فضای مجازی بر افزایش جرم ھای رایانھ ای

بررسی اثرات مخرب فضای مجازی بر افزایش جرم ھای رایانھ ای

بررسی اثرات مخرب فضای مجازی بر افزایش جرم ھای رایانھ ای

بررسی اثرات مخرب فضای مجازی بر افزایش جرم ھای رایانھ ای

چکیده


ھدف اصلی پژوھش حاضر بررسی تاثیر تخریب فضای مجازی بر افزایش جرم ھای رایانھ ای )مطالعھ ی موردی مدارس آموزش وپرورش ناحیھ یک زاھدان( است کھ بھ شیوه ی توصیفی ھمبستگی در مردادماه ١۴٠٠انجام گرفتھ است در این پژوھش از پرسشنامھ محقق ساختھ تاثیرات منفی فضای مجازی با ۴سوال سھ گزینھ ای و ضریب آلفای کرونباخ ٠/۶۵٣استفاده شد.


جھت تجزیھ وتحلیل اطلاعات از اس، پی ، اس، اس استفاده شده است، جامعھ ی آماری در این پژوھش ١١۵نفر است کھ ٨۵نفر بھ شیوه ی تصادفی بھ عنوان نمونھ ی آماری انتخاب شدند.؛ ھدف اصلی در پژوھش حاضر بررسی تاثیرگذاری آثار مخرب فضای مجازی بر افزایش جرم ھایی رایانھ ای بود کھ نتایج حاصلھ نشان داد کھ شیوع ارتباطات نامناسب جوانان، بحران شکل گیری شخصیت،،ایجاد شکاف بین نسل ھا، اعتیاد بھ اینترنت از تاثیرات مخرب فضای مجازی است کھ میزان جرم ھای رایانھ ای را افزایش
می دھد بنابراین می توان نتیجھ گرفت کھ رخنھ کردن آثار مخرب فضای مجازی سبب می شود تا میزان افزایش جرم ھای رایانھ ای زیاد گردد . پیشنھاد می شود در پژوھش ھای آتی پیرامون عوامل موثر بر کاھش آسیب ھای فضای مجازی مقالھ ای نوشتھ شود،پیشنھاد می شود تا موانع آسیب ھای فضای مجازی در مقالھ ای نوشتھ شود.

 

 


کلمات کلیدي: فضای مجازی، جرم ھای رایانھ ای، مدارس زاھدان

 

بررسی اثرات مخرب فضای مجازی بر افزایش جرم ھای رایانھ ای

 

 

20misham.com

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط