بررسي رابطه سواد رسانه ای معلمان با گرایش به تفکر انتقادی آنان

بررسي رابطه سواد رسانه ای معلمان با گرایش به تفکر انتقادی آنان

بررسي رابطه سواد رسانه ای معلمان با گرایش به تفکر انتقادی آنان

بررسي رابطه سواد رسانه ای معلمان با گرایش به تفکر انتقادی آنان

چکيده


امروزه بـا نـوعی از افـراد باسـواد جدیـدي مواجه ایم که دانش آنها هم بر اساس فناوري هاي جدید تغییر کرده همنحوه آموزش و یادگیري را به نحوه عالی آموخته اند. سواد رسانه اي رویکرد جدیدي در حوزه یادگیري بوده که در بسترتعلیم و تربیت نیازمند تفکري نقادانه به منظور استفاده صحیح از این سواد است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه سوادرسانه اي معلمان با گرایش به تفکر انتقادي آنان (مطالعه موردي معلمان ابتدایی شهرستان نوشهر) پرداخته است.


این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. کلیه معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان نوشهر به تعداد 345نفر جامعه آماري پژوهش را تشکیل میدهند که 181 نفر از آن ها با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیري تصادفی ساده به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه سواد رسانه اي(فلسفی، )1393و تفکر انتقادي ریکتس( )2003بهره گیري شده است.

 

که پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفاي کرونباخ به ترتیب 0/79و 0/86برآورد گردید.نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معناداري بین متغیرهاي سوادرسانه اي و گرایش به تفکر انتقادي در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نوشهر وجود دارد.

 

کلمات کليدی: سواد رسانه اي، تفکر انتقادي، معلمان مقطع ابتدایی

 

 

بررسي رابطه سواد رسانه ای معلمان با گرایش به تفکر انتقادی آنان

 

 

منبع : دانشنامه

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط