اصول و مبانی شهر سازی تخلفات ساختمانی

اصول و مبانی شهر سازی تخلفات ساختمانی

ماده100 قانون شهرداری ها……………………………………………………………………….. 4
تسهیالت مورد توافق………………………………………………………………………………….8
اقداماتی که احتیاج به کسب مجوز ندارند…………………………………………………………….11
رسیدگی به تجاوزاز طول مجازدرمجاورت زمین بایر و…………………………………………….12
اضافه بنای مازاد بر تراکم تا 50 متر مربع .
تعیین تکلیف واحد های تجاری و اداری……………………………………………………………..12
جلوگیری از عملیات خالف ساختمانی بادستور کتبی شهردار……………………………………….13
و یا معاون شهر سازی و معماری منطقه
راه حل های مناسب جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی…………………………………………..14
نحوه تنظیم فرم خالف و معرفی کلیه ذی نفعان ………………………………………………………14
اعالم اسامی ذی نفعان ……………………………………………………………………………….14
تنظیم فرم خالف به نام مالک…………………………………………………………………………15
تنظیم فرم های خالف ساختمانی ……………………………………………………………………..15
تخلفات اساسی ساختمان ……………………………………………………………………………..15
نحوه اقدام در زمینه قبول مدارک کسبی ……………………………………………………………..16
پرداخت هزینه کارشناسی پرونده های کمیسیون ماده100………………………………………….. 17
ابالغ آراء صادره از طرف کمیسیون های ماده 100 به کلیه ذی نفعان ……………………………..17
آراء ماده 100 که به درخواست مالک رفع خالف می گردد و یا مالک رفع خالف می نماید………18
نحوه اقدام در صورت شکستن مهر وموم اماکن ……………………………………………………..18
رسیدگی به تخلف ساختمانی و مسئولیت مامورین شهرداری و مهندس ناظر …………………………18
اصول و مبانی شهرسازی
3 | P a g e
طرح موضوع فرم خالف بناهای احداثی درحریم شهر تهران…………………………………………19
نحوه رسیدگی به ساخت و ساز در حریم شهر ها …………………………………………………….20
اعتراض به آرا کمیسیون ماده 100…………………………………………………………………..20
اعتراض شهرداری ،مالک و یا مستاجر به آرا کمیسیون………………………………………………20
استنکاف مالکاز پرداخت جرایم……………………………………………………………………….21
حدود اختیارات دیوان عدالت اداری و نحوه ی اقدام سایر مراجع قضایی به آرا ماده 011…………….10
احداث بنابدون پروانه ساختمانی……………………………………………………………………….10
شرح عملکرد پلیس ساختمان………………………………………………………………………….10
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………….12

 

اصول و مبانی شهر سازی تخلفات ساختمانی

اصول و مبانی شهر سازی تخلفات ساختمانی

 

ماده 100:

مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد
جلوگیری نماید.

تبصره 1:

در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهر سازی یا فنی و بهداشتی،قلع تاسیسات و\ بناهای خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد ، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به
انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورای شهر مطرح می شود.

 

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعالم می دارد که ظرف مدت 10 روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد ،پس از انقضا مدت مذکور ،کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند
، ظرف مدت یکماه تصمیمات مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند، در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند ، مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری ،موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.در صورتی
که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد ، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز نکند تعیین می نماید . شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند ، هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید ، شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

 

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط