سایت در حال بارگذاری است ...

هدیه ویژه سایت بیست میشم جایزه تا پایان سال 1401 برای همه کاربران با وارد کردن کد : 20misham20p از ما 20 درصد تخفیف بگیرید. مشاهده جشنواره

0911-148-2708 p.a_uk@yahoo.com تایم کاری : (24 ساعته) تهران ، میدان انقلاب

جايگاه غزل و عرفان حافظ در اشعار روسي

جايگاه غزل و عرفان حافظ در اشعار روسي

 

جايگاه غزل و عرفان حافظ در اشعار روسي

جايگاه غزل و عرفان حافظ در اشعار روسي

پيشگفتار

ادبیات دو کشور ایران و روسیه قرابت دیرینه اي دارند و در دوره هاي گوناگون بر یکدیگر تـأثیر گذار بوده اند،زورق الماس ادب فارسی در سراسر جهان پهلو گرفت و در میـان اندیشـمندان دسـت به دست گشت،الماس هاي سخن خواجۀ شیراز سفیر صلح و دوستی از طریـق آلمـان و فرانسـه بـه روسیه رسید و توجه شاعران و فیلسوفان روسی را به خود جلب کـرد ،در روسـیه دفتـر اندیشـه هـاي خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازي، عندلیب سخن فارسی که صاحب القابی مانند لسان الغیب، خواجۀ عرفان، خواجۀ شیراز، بلبل شیراز، ترجمان الحقیقه، کاشف الحقایق، ترجمان الاسرار، مجـذوبِ سالک، ترجمان اللسان است، با گذشت چندین سده همچنان مفتوح و گسترده است.

جايگاه غزل و عرفان حافظ در اشعار روسي

در وصـف وي شعر میسرایند و دست به ترجمه هاي جدید میزنند،آخرین ترجمه در روسیه به همت تنی چند از اساتید انستیتو شرق شناسی دانشگاه دولتی لامانوسف مسـکو، صـورت گرفتـه اسـت ،ایـن مجموعۀ ترجمه غزلیات، از سه جلد تشکیل شده اسـت کـه تـاکنون جلـد نخسـت ترجمـۀ محتوایی شامل صد غزل از مجموعه پانصد غزل حـافظ، در سـال 2012 چـاپ شـده اسـت ، در روسیه نیز از حافظ به عنوان عندلیب سخن یاد مـی کننـد ،در بررسـی اشعارشـاعران روس تـا اواخر سدة بیستم میلادي مشاهده میشو دکه بیش از بیست شاعر روس در پنجاه شعر از حافظ نـام بردند و اندیشه هاي عرفانی-فلسفی-اخلاقـی، زهـد و پارسـایی، رنـدي و جـوانمردي و غزلیـات آهنگین حافظ در اشعارشان بازتاب یافته است،برخی هم به ترجمـه اشـعارش همـت گماردنـد ،در اشعار این شاعران روسی خواننده خود را در فضایی کاملاً عرفانی احساس مـی کنـد ،واژه هایی مانند عارف، عندلیب، ساقی، زاهد، خرقه، وجد، دوست و گل هاي سرخ شیراز در اشعار آنهـا چشم نوازند.اندیشه هاي حافظ  در اشعار الکساندر پوشکین،آفاناسی فت،فیـودور تیوتچـف،ویچیسـلاف ايوانف،گی اورگی ایوانف،ولادیمیر سالاويف،میخائیل کـوزمین ،والـري بوریوسـف ، نیکـالاي گومیلیوف ،کانستانتین بالمونت و… سایه افکنده است،بنا به اظهار براگینسـکی از زمـان آشـنایی گوته شاعر، ادیب، نویسنده، نقاش، محقق، انسان شناس، فیلسوف وسیاستمـدار آلمـانی بـا حـافظ، حافظ دیگر فقط به ایران تعلق نداشت و شاعري جهانی محسوب میشد.

مطلب مرتبط :  جری فان روین

جايگاه غزل و عرفان حافظ در اشعار روسي

جايگاه غزل و عرفان حافظ در اشعار روسي

در شعر گی اورگی ایوانف، شاعر سدة بیستم روسیه،با عنوان شاعران شرقی ترانه سـرایی کردنـد، به علت گرایش به کلام شاعران مشرق زمین به درستی اشاره شده اسـت ،گـی اورگـی ایوانـف معتقـد است که در اشعار شرقی مفاهیمی عرفانی نهفته است که به شاعران اروپایی-روسـی ارزانـی نشـده است. مترجمان و شاعران اروپایی از جمله آلمانی و فرانسوي، براي پرکردن خـلاء معنـوي دسـت بـه ترجمه آثار شرقی زدند و شاعران و نویسندگان روس هم به ترجمه هاي آلمـانی و فرانسـوي اشـعار حافظ روي آوردند و اشعاري در وصف شاعر شیراز و آثارش سرودند،گوته از جمله شاعران غربی متأثر از ادبیات فارسی است که به شاعران روسی در شناخت مفاهیم شرقی –ایرانی کمـک شایسـته کرده است و در آفرینش آثار شرقی آنها تأثیرگـذار بـوده اسـت ،شـاعران روس در اشـعار خـود بـه جنبه هاي اخلاقی و عرفانی اشعار حافظ توجه داشته اند و کلام خواجه حافظ شیرازي در جامعه ادبی روسیه از جایگاه متعالی برخوردار است،تعدادي از شاعران روس مستقیماً در اشعار خـود از حـافظ نام برده اند و تعدادي هم در وصف حافظ و اندیشه هاي عرفانی-فلسفی و اخلاقی او شعر سـرودند و تأسیس »انجمن مریدان حافظ» در سن پیتربورگ توسط شاعران روسـی ویچیسـلاف ایوانف و میخائیل کوزمین که به خیمۀ حافظ معروف بود، به شناخت حافظ و ترویج اندیشه هـاي او کمک فراوان کرده است،البته برخی نشریات مانند »سورنیه تسویتی/گلهاي شـمال» نیـز از عوامـل اصلی ترويج شیفتگی به شاعران ایران بودند.

جايگاه غزل و عرفان حافظ در اشعار روسي

بحث و بررسي

جايگاه غزليات حافظ در میان اهل ادب روسی از ابتداي حضورش در روسیه تـا بـه امـروز والا ارزیابی میشود. براگینسکی دربارة غزل حافظ میگوید:  «غزلیـات حـافظ دربرگیرنـدة اندیشـه هـاي فلسفی است شاعر بزرگ در کشور خود ابتدا براساس ملیت خود به کمال میرسد و پس از اینکه احترام مردم خود را کسب کرد، سپس وارد ادبیات جهان میشود و در آن به جـاودانگی مـی رسـد و ترانه سراي بشر میگردد،همۀ اینها در خصوص حافظ صادق است،پس از آشنایی گوته با حـافظ ، بیش از دو قرن است که حافظ را دیگر نباید فقط شاعر ایرانی، بلکه جهـانی بایـد بـه حسـاب آورد». او معتقد است که موسیقیایی بودن اشعار حافظ سبب شده تا این سبک شعري توجه افراد گوناگون را جلب کند و به قلب ها، به هر برزنی، به هر مکتب و میخانـه اي، به هر خانقاه و کلبۀ مسکینان راه پیدا کند.علت تأثیرگذاري غزل حافظ به دلیل فرم تکامـل یافتـۀ آن است و هر کلمۀ غزلش تأثیر مستقیم بر جان انسان میگذارد. آثـار حـافظ اوج غـزل سـرایی اسـت. بررسی اشعار سروده شده شاعران روسی در وصف حافظ و اشعارش حاکی از آن است که همۀ آنها اعم از متقدمین ، متأخرین و معاصرین به خوبی با زندگی ، تخلص حافظ و حال و هواي اشـعارش آشنا بوده اند.

مطلب مرتبط :  بئاتریس کارباخال

نتيجه گيري

بنابراین شاعران روسی با ژرف اندیشی در شعر حافظ ، بـه بهـره گیـري از شـگردهاي هنـري وي همت گماشتند. از دلایل عمدة توجه شاعران روس به خواجۀ شیراز را میتوان تأثیرپذیري از گوتـه، سبک غزل، ترنم اشعار و عرفانی-فلسفی بودن غزلیات حافظ برشمرد. نغزگویی، سـخنان فیلسـوفانه و عارفانه حافظ سبب شد تا این شاعر فارس تا به امروز در قلمرو شـاعران روسـی بـه جلـوه گـري خویش ادامه دهد و موجب غناي شعر و ادب روسی گردد. نغمه هاي حـافظ همچنـین بـه گسـترش سبک غزل در روسیه کمک شایسته اي کرده است. شـاعران روسـی بـا روي آوري بـه اشـعار حـافظ توانستند خلاء معنوي اي که سبب رکود شعر روسی شده بود را مرتفع سازند و مرید او شوند.

جايگاه غزل و عرفان حافظ در اشعار روسي

 

منبع : گوگلویکی پدیا | بیست میشم

 

سلام مجدد خدمت شما سروران | سایت بیست میشم همیشه در کنار شما بوده و هست و از شما تقاضامندیم در صورت داشتن سوال و راهنمایی با ما در ارتباط باشید. ( واتس آپ : 09111482708 )

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !
قالب فروش فایل

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

باشگاه فوتبال آزول کلارو نومازو

باشگاه فوتبال آزول کلارو نومازو     باشگاه فوتبال آزول کلارو نومازو ژاپنی: アスルクラロ沼津 باشگاه فوتبالی در شهر استان شیزوئوکا، ژاپن است که در جی‌لیگ ۳ بازی می‌کند. این باشگاه در سال ۱۹۹۰ میلادی پایه‌گذاری شده است. باشگاه فوتبال آزول کلارو نومازو تاریخچه : آزول …

ادامه توضیحات

افسانه ارینب | 20 میشم

         دوستان گرامی وعزیز می توانید این مطلب را به صورت مستقیم از سایت بیست میشم استفاده بفرمائید.   افسانه ارینب | 20 میشم   عاشورا از نگاهی دیگر افسانه ارینب | …

ادامه توضیحات

گمز تظیم | 20 میشم

گمز تظیم | 20 میشم       گمز تظیم | 20 میشم     گمز تظیم (هلندی: Gamze Tazim‎؛ زادهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۱۹۸۹) هنرپیشه، و بازیگر سینما اهل هلند است. از فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته‌است …

ادامه توضیحات
قالب فروش فایل

محصولات زیرا حتما ببینید ...

0